Ana içeriğe atla

6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ

 

6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ

1)        İşyerinin kapatılmasından sonra bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

2)        Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından : 6 işgünü

3)        İşveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre : 15 yıl

4)        Borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü : 2 yıl

5)        Çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz : 20 saat

6)        İşverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi : 3 iş günü

7)        İşverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi : 3 iş günü

8)        İşveren bu süre içinde iş sağğı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür : 6 ayda bir

9)        İşletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir maaş ödeme günü 20 gün geçmiş eleman iş görmeme hakkını kullanabilir.

10)     Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler ,bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.1) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. A) Adı ve soyadı. B) T.C. kimlik numarası. C) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası. D) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalışğı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. E) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı. (2)Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. (4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporlar.

11)     6331 uygulanmayan yerler : 1.fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç, Türk silahlı kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri 2. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri  3. Ev hizmetleri 4. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve  meslek edindirme faaliyetleri

12)     ILO nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi : 161

13)     ILO nun 155 sayılı ilişkin sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı hakkındadır.

14)     Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir.

15)     İş sağğı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak İSGGM nin işidir.

16)     Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar İSGÜM.

17)     İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetleyen İTK (iş teftiş kurulu).

18)     Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek görevini ÇASGEM yapar.

19)     Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak : SGK

20)     Uluslararası sosyal güvenlik örgütü :  ISSA

21)     Uluslararası iş sağğı komisyonu : ICOH

22)     Uluslararası iş denetim örgütü : IAL

23)     Avrupa iş sağğı ve güvenliği ajansı : OSHA

24)     İş sağğı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum :  18001 -9001 ve 14001 ortak yanları

25)     Yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.

26)     Ulusal iş sağğı ve güvenliği konseyi yılda 2 defa toplanır.

27)     Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

A)       az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat

B)        tehlikeli işyerleri için en az 12 saat

C)        çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir

28)     Çalışanların iş sağğı ve güvenliği eğitimleri

A)       İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

B)        İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, verilebilir.

29)     İsg kurulu kurulması : Kararların uygulanması için Asıl işverence koordinasyon sağlanır. Asıl işverenin kuruluna temsilci gönderir. Alt işverenin kuruluna temsilci gönderir. Toplam sayı 50 den fazla ise kurul oluşturulur. Koordinasyon asıl işverence sağlanır. Alınan kararlar konusunda birbirlerini bilgilendirirler.

30)     Bir işçinin sözleşmesinin feshi sonrası devlet tarafından işe iade alırsa işçinin bu sürede geri işverene başvurabileceği max. Süre : 10 gün

31)     Feshin iptali durumunda işveren işçiyi bir ay içinde ( 30 gün ) işe başlatmak zorunda.

32)     Fesih bildiriminin tebli
ği tarihinden itibaren kaçgün içinde iş mahkemesine işe iade davası açılacağı : 30gündür.

33)     Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir : 6 ay 2 kere.

34)     Denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla 2ay çalışabilir.

35)     6 aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi 2 haftadır.

36)     6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi : 4 haftadır.

37)     1,5 ile 3 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi : 6 haftadır.

38)     Belirsiz iş sözleşmesinde 3 yıldan fazla sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi : 8 haftadır.

39)     İşçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse sgk ya 5 yıla kadar başvurabilir.

40)     İş kazalarında iş günü kaybı : 7500 gün

41)     Özel sektörde çalışacak özürlü sayısı : : %3

42)     Kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısı : : %4

43)     Kamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı : : %2

44)     Günde en fazla çalışabilecek saat : 11saat

45)     Yılda fazla mesainin olabileceği miktar : 270 saat

46)     1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin :14 gün

47)     5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin :20gün

48)     15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin :26gün

49)     18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için yıllık izin az olamaz : 20 gün

50)     Bir işçinin en fazla çalışabileceği süre :7,5 saat

51)     Gece çalışma süresinde en fazla sürecek dönem : 11saat

52)     Gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrol zamanı : 2yılda bir

53)     Gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı : yılda en az 2 defa

54)     Gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar :11saat

55)     14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir

56)     En küçük çalıştırma yaşı : 15 yaş

57)     15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara genç işçi denir.

58)     14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış çocuklara çocuk işçi denir.

59)     Genç işçinin en fazla çalışacağı süre : günde 8 saat haftada 40saat

60)     Çocuk işçinin en fazla çalışacağı süre : günde 7 saat haftada 35 saat

61)     14 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre : haftada 35 saat

62)     15 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre : haftada 40 saat

63)     Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.

64)     Periyodik olarak kontrol zamanları 14 -18 yaş arasının : 6 ayda bir.

65)     Maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde : 18 yaşından küçükler ve kadın işçiler çalışamaz.

66)     Gece vardiya işlerinde 18 yaşından küçükler çalışamaz.

67)     Doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamazlar. 16 hafta kadın işçiler

68)     Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

69)     Isı geçiren saç malzemeden yapılan çatıların yüksekliğinin azami miktarı : 350 cm

70)     İşçilerin daimi olarak çalışğı yerlerin yüksekliğinin azami miktarı : 3m

71)     Gerekli olan hava miktarı sağlanabildiği durumlarda olabilecek min. Ve max. Yükseklik : 2,4 - 4,0 m

72)     İşyerinde işçi başına olması gereken min. Hava miktarı : 10m3

73)     Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 -150 kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

74)     Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150den çok kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakılması ve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.

75)     İsg Uzmanı yılda 5 iş günü kadar mesleği hakkında eğitim ve toplantılara katılabilir.

76)     10dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde isg uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika

77)     Az tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına

78)     İşyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre : 10 dakika

79)     Tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına :15dakika

80)     Çok tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına

81)     İşyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre :20dakika

82)     Çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 2yılda bir.

83)     Tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 4yılda bir.

84)     Az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 6yılda bir.

85)     İsg biriminin muayene odası : 12m2

86)     İsg uzmanının odası : 8m2

87)     İş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra kaç yıl sonra eğitime katılması gerektiği : 5 yıl

88)     Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm)) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm) --Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm) : AYDA BİR YENİ HÜKÜM.

89)     Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren iş sağğı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulur.

90)     Kurulda bulunacaklar a) işveren veya işveren vekili b) iş güvenliği uzmanı c) iş yeri hekimi d) insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 1 kişi e) bulunması halinde sivil savunma uzmanı f) bulunması halinde forman, ustabaşı veya usta g) çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci b, c, d, e bentlerinde gösterilen kişiler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. F bendindekiler seçimle gelirler. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri isg uzmanı (eğer tam zamanlı çalışmıyorsa o zaman d bendindeki kişiler tarafından yürütülür. : 7 kişidir.

91)     İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: Baş temsilci seçimle belirlenir. Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı 2-50 1 // 51-100 2 //101-500 3 // 501- 1000 4 // 1001-2000 5 //2001 ve üzeri 6 kişi

92)     İş güvenliği uzmanları, iş sağğı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği

93)     Uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır. İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. (DEĞİŞİK YENİ)

94)     Toplantının gündemi, yeri günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

95)     Az tehlikeli sınıflarda yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

96)     Tehlikeli sınıflarda yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

97)     Çok tehlikeli sınıflarda yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

98)     İsg uzmanlarının eğitim programının teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz

99)     Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi : 30saat

100)  Osgb nin muayne odası :10m2

101)  Osgb nin iş güvenliği odası : 10m2

102)  Osgb acil müdahale ve ilkyardım odası : 15m2

103)  Osgb bekleme odası : 12m2

104)  Osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi : 5yılda bir

105)  Osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre : 5 iş günü

106)  Herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekleri süre : 30 gün

107)  İşyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği : 4m

108)  Makinelerle çalışan tezgahlarda min. Olması gereken açıklık miktarı : 80 cm

109)  İşyerindeki geçişlerin min. Olabileceği genişlik : 120cm

110)  Yüksek geçit ve sahanlıklar da olması gereken korkuluk yüksekliği : 90cm

111)  Korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi : 2m

112)  Korkuluklar en az 1 parmak borudan yapılması gerekiyor

113)  İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler: 20 lux

114)  Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, kolidor, yol ve merdivenler : 50 lux

115)  Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b işlerin yapıldığı yerler kazan dairesi,

116)  Makine dairesi, insan ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve

117)  Yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar : 100 lux

118)  Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı : 200lux ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler : 300lux

119)  Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler : 500 lux

120)  Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler : 1000lux

121)  İşyerinde olması gereken min. Ve max. Sıcaklık düzeyleri : 15-30 Oc

122)  Kapalı işyerlerinde günde 1 defa 1 saatten az olmamak koşuluyla havalandırılacak

123)  İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük : 1000 KG

124)  Delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar : 2cm

125)  Bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği : 110 cm

126)  Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği : 55 cm

127)  Merdivenlerin alabileceği en az ve en fazla eğim miktarı : 25-45 derece,

128)  Zararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği : 3,5 m

129)  Merdivenlerin eninin alabileceği max. Miktar : 22 cm

130)  Ahşap merdivenin uzunluğu : 4m

131)  Korkuluk ve trabzanın olması gereken minimum basamak sayısı : 4 basamak

132)  İşyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı : 2,5m2

133)  İşyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi : 3 ayda bir

134)  Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi : 60 derece

135)  İşyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman : 10 günde bir.

136)  Yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. Genişliği : 80 cm

137)  4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi : 90 cm

138)  En az 10 kişinin çalışğı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır.

139)  Bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar 3m

140)  100 kişiye kadar olan yerlerde 25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet 100 kişiden sonra 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet

141)  Genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg kadın işçiler en fazla 25 kg erkek işçiler en fazla 55 kg belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları: erkek kadın 14-16 16 11 //16-18 21 13 //18*20 26 15 // 20*35 28 17 //35*50 23 15 //50 üstü 18*11

142)  Ağır yükler parmak eklemi -dirsek yüksekliği arasında olmalıdır. En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.

143)  Öldürücü konsantrasyon : LC50

144)  Öldürücü Doz : LC50 , Öldürücü Konsatrasyon : LC50

145)  Subsonik sesler sınıfına girer bu frekanstan düşük olanlar : 20HZ altı sesler

146)  Ultrasonik seslere girer bu frekanstan yüksek olan sesler : 20HZ den yüksek sesler

147)  20 hz -20 khz bu frekanslar arasındaki sesler işitilebilir seslerdir .

148)  4000-4500hz işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansıü

149)  0 db duyma eşiğidir. 140db ağrı eşiğidir.

150)  115 db işitme kaybının yaşandığı eşik çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. 1/8 saat olmalıdır.

151)  2 yılda 85db  gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet gürültü şiddeti sürekli 85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma

152)  80db en düşük maruziyet etkin değer kkd Bulundurulmalı

153)  85db en yüksek maruziyet etkin değer kkd Kullandırılmalı

154)  87 db maruziyet sınır değeri gürültüye karşı yükümlülük : 6aydır

155)  Gürültü düzeyi 85 db olan işlerde çalışma süresi : 7,5saat

156)  Maruziyet düzeyi : çalışanın gürültüden etkilendiği süredir

157)  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti ses ölçme cihazlarının A skalasında ölçülmelidir.

158)  Anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri, kişisel dozimetreler

159)  Gürültünün kaynağına yönelik önlemler : kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi gürültü düzeyi

160)  Yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması

161)  Gürültünün ortamında alınması gereken önlemler : makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak

162)  Gürültüye maruz kalan kişide alınması gereken önlemler : gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak

163)  Tıbbi korunma koruyucu önleyici : gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalı gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görünenlerde gerekli tedbirler alınmalı

164)  İşçiler gürültü düzeyi 85 dbli aşan işlerde günlük çalışacakları süre : 7,5 saat

165)  Gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın iç kulaktaki duyma hücrelerinde meydana gelir

166)  Ses katı ortamlarda 600C sıcaklıkta daha iyi yayılır.

167)  1 -1000 hz el-kol titreşiminde frekanslar hissedilir. İnsanlar tarafından algılanan frekans aralığıdır.

168)  El-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri : 5m/sn2

169)  El-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri : 2,5m/sn2

170)  1 -80 hz tüm vücut titreşiminde frekanslar hissedilir

171)  Tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri : 1,15m/sn2

172)  Tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri : 0,5m/sn2

173)  Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi : 2yıl

174)  4 -10 hz frekans aralığı iç organlarda baldırlarda rezonans etkisi yapar

175)  16 -20 db  insanların dayanabileceği frekans aralığı

176)  Titreşim en çok beyaz parmak hastalığı yapar 8hz üstü.

177)  1 hz altı titreşimde deniz tutulması hali olur.

178)  1-8hz arasında  kas iskelet sistemi hastalıkları, görme Bozuklukları olur.

179)  İşyerinde ideal nem oranı : %55

180)  29 derece çalışanın performansı yüzde 5 düşer

181)  30 derece çalışanın performansı yüzde 10 düşer

182)  31 derece çalışanın performansı yüzde 17 düşer

183)  32 derece çalışanın performansı yüzde 30 düşer

184)  Normal insanda sağlık sorunu yaratmayacak basınç değerinin sınırı 4ATM basınç

185)  4ATM geçerse insan vücudu üzerinde AZOT NARKOZU etkisi yapar

186)  Basınç nedeniyle görülen akut hadiselerinde yükümlülük süresi: 3gün

187)  Basınç nedeniyle görülen akut dışındaki hadiselerinde yükümlülük süresi : 10yıl

188)  Basınçlı ortamlarda çalışanlarda işten ayrıldığında periyodik bakım zamanı : 2yılda bir

189)  Radyasyonla çalışanların periyodik muayeneleri : Ayda bir

190)  Α, β, δ, χ, UV ışınlarıdır. İnsana maruz kalması durumunda insan ölür.

191)  Kızıl ötesi ışınlar, radyo televizyon dalgaları, cep telefonları (baz istasyonları), kablosuz ağlar, elektrikli ev aletleri, mikrodalgalar : non-iyonize radyasyondur

192)  Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60ı infrared ışınlar, %30u görünür ışınlar, %10u ise UV ışınlardır

193)  Bar veya Newton/cm2 basınç birimidir. Barometre ile ölçülür

194)  Dalgıç odalarında şahıs başına saatte en az 40m3 hava sağlanacak ve bu havadaki CO2 miktarı % 0,1 i geçmeyecek.

195)  Bir dalgıç 22m den fazla derinliğe 1 günde 2 efadan fazla dalmayacak, bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek dalgıç işlerinde çalışanlar adaptasyon muayenesi 15 günde yapılması gerekir

196)  Termometre sıcaklık ölçüm cihazı

197)  Higrometre nem ölçüm cihazı

198)  Psikometre havadaki nem oranı ölçüm cihazı

199)  Anemometre hava akım hızı ölçüm cihazı

200)  Glob termometre radyant sıcaklık ölçüm cihazı

201)  Eksplozimetre kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz           konsantrasyonu ölçümünde kullanılır

202)  Kapalı alan ölçümlerinde, en az üst, orta ve taban seviyelerinden 3 er kez ölçüm yapmak gerekir.

203)  Sıcaklık, nem, hava akım hızı, radyant sıcaklık, yapılan iş, cinsiyet, yaş, beslenme durumu, genel sağlık durumu

204)  Lux aydınlatma şiddetidir / kandela (mum) ışık şiddeti / Lümen ışık akışı

205)  Parça büyüklüğüne göre 1mm-10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değer : 100-150lux

206)  Parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 10mm-100mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 0,2mm-1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 60-100lux

207)  Parça büyüklüğüne göre 0,2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 200-280lux

208)  Parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 40-60 lux

209)  Seyyar aydınlatma lambaları : 24-42 lux

210)  Vücut ısısı 41 dereceye ulaşırsa ısı çapması olur.

211)  ESD : günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında zarar vermeyen sınır değerini gösterir.

212)  Kömür tozu fibrojenik potansiyeli en fazla olan tozdur.

213)  Solunum açısından en az tehlikeli toz mermer tozudur.

214)  Kaynak ve kesme işlemlerinde civa florür ve kurşun ortaya çıkan zararlı kimyasallardır.

215)  Asetilen kaynak tüplerinde gaz halinde bulunmaz

216)  MAC : müsaade edilen azami konsantrasyon

217)  STEL : 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir

218)  TWA : haftada 40 saat çalışan bir işçinin 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon

219)  55 derece altı : parlayıcı madde olarak adlandırılır

220)  0 derece altı  : çok kolay alevlenir maddeler

221)  21 derece altı : kolay alevlenir maddeler

222)  21-55 derece  : alevlenir maddeler

223)  BM ye göre kimyasalların sınıflandırılması 9 sınıfdır.

224)  AB ye göre toksiklerin sınıflandırılması : 3 sınıfdır.

225)  Kimyasalların koyulabileceği max. Yükseklik : 40 cm

226)  Kimyasallarda risk analizinin periyodik yapılacağı zaman : 5yılda bir

227)  Asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi : 2 yılda bir

228)  Asbest ile ilgili bilgilerin saklanacağı zaman dilimi : 40 yıl

229)  8 saatlik asbest maruziyet sınırı twa olarak :0,1 lif/cm3

230)  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmada işçilere verilecek eğitim konu kapsamı; sağğı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler hijyen kuralları koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmalarda dahil yapılması gereken işler

231)  Karbondioksit: basit, boğucu, yanmaz metan: boğucu ve patlayıcı karbonmonoksit: zehirleyici ve patlayıcı.

232)  Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek birleşir.

233)  Karbon sülfür: parlayıcı sıvı asetilen: parlayıcı gaz

234)  Fosfor penteklorür: parlayıcı katı

235)  Basit boğucu gaz : karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen, azot

236)  Kimyasa boğucu gaz : karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür

237)  Amfibol grubu asbestler : 1.krokidolit(mavi) 2.amozit(kahverengi) 3.tremolit 4.aktinolit

238)  Bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.

239)  Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcıortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

240)  Bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa birsüre için kalıcı olduğu yerler.

241)  Bölge 20 Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

242)  Bölge 21 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

243)  Bölge 22 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

244)  Biyolojik risklere maruz kalan kişilerin evraklarının saklanacağı süre : 15yıl

245)  Grup2, 3, 4 ile çalışmalardan önce bakanlığa bildirim yapılması gereken süre : 30 gün

246)  Biyolojik risklerde çalışan işçilerin evraklarının saklanacağı süre : 15yıl

247)  Biyolojik risklerde çalışan işçilerin özel durumlarda evraklarının saklanacağı süre : 40yıl

248)  1.kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet

249)  2.eldeki bilgi ve verilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet

250)  3.hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet  

251)  4.tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet

252)  5.uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet : 40 yıl özel durumlar grup 3 ve 4 ün biyolojik etkenlerle ilgili evraklarının saklanacağı süre : 15 yıl

253)  Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler :

a.        Gıda üreten fabrikalarda çalışma

b.        Tarımdaçalışma, ormancılık

c.        Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, balıkçılık

d.        Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morgda çalışma

e.        Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma

f.         Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma 7. Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

254)  Enfeksiyon riski : sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk

255)  Ntraks(şarbon) : uluslararası çalışma örgütü ilk meslek hastalığı olarak tanımlamıştır

256)  Berilyum ve kadmiyum :  berilyum ve kadmiyum kansere neden olan maddelerdir.

257)  Bakteriyel : şarbon, lejyoner hastalığı, tüberküloz, brusella, menengokoksik, menenjit, difteri boğmaca

258)  Viral : hepatit-B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, varisella zoster, herpes enfeksiyonu

259)  Zoonoz : doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığıdır.

260)  Patojenite : bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğidir.

261)  Virülans : etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.

262)  Eptospiroz : fare idrarından kaynaklanan zehirlenme

263)  Koğuşlarda olması gereken kişi başına min. Hava miktarı :12m3

264)  Koğuşlarda yataklar arasındaki min mesafe : 80 cm

265)  Koğuşlar antiseptik solüsyon ile temizlenecek : 6 ayda bir

266)  Koğuşlarda olması gereken min. Tavan yüksekliği : 280cm

267)  Kurşunla çalışma yapılan yerlerde adam başına düşmesi gereken hava miktarı : 15m3

268)  Periyodik olarak yapılan muayenelerde max. Olabilecek kurşun miktarı : 0,15m3

269)  Periyodik olarak yapılan muayenelerde max. Olabilecek civa miktarı : 0,075m3

270)  Periyodik olarak yapılan muayenelerde max. Olabilecek arsenik miktarı :0,15m3

271)  Atmosferdeki oksijen miktarı. %19 altı ve %25 üstü sıkıntı yaratır.

272)  Benzen ve hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda mamul eşya imalat sanayisinde kullanılan yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı : %1den fazla olmayacak

273)  Kapalı sistemde olabilecek max. Karbonsülfür miktarı : 20ppm veya 60mg/m3

274)  Ozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak göğüs radyografilerinin alınması gereken süre : 6ay da bir solunum yoluyla akciğerdeki alveollere kadar ulaşan ve orda birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı yapan tozların tane büyüklüğü 0,5 - 5 mikron arasındadır.

275)  pnömokonyoz 0,5 -5 mikron dur

276)  Benzenin neden olduğu hastalık : kanser

277)  Pamuk tozunun solunması sonucu oluşan hastalık : bisinozis

278)  Gürültüden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi : 6ay

279)  Gürültüye bağlı işitme kaybı en az : 2 yıl

280)  Kurşun ve civa ile çalışanların periyodik muayeneleri : 3 ayda bir

281)  Arsenik ile çalışanların periyodik muayeneleri : 6ayda bir

282)  Petrol kuyusu yangınlarında en etkili söndürme aracı dinamittir.

283)  500 e kadar çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. Çıkış sayısı : 2 çıkış

284)  500 den fazla 1000 kişi dahil çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. Çıkış sayısı : 3 çıkış

285)  1000 kişiyi geçerse min. Çıkış sayısı : 4 çıkış

286)  Yangın tesisat ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı kontrol edilmesi gereken süre : 1yıl

287)  Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol edilmesi gereken süre 6 ayda bir , dolum 1 yılda bir yapılır.

288)  Yangın için yapılması gereken alarm ve tahliyeleri deneme süresi : 6 ayda bir

289)  Yangında kullanılan portatif kuru tozlu yangın söndürücülerin etkili püskürtme mesafesi : 3-4 m

290)  Kuru kimyasal tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddenin değişim süresi : 2yılda bir

291)  Tehlikeli sınıflarda bu alanda her 500 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

292)  Çok tehlikeli sınıflarda bu alanda her 250 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

293)  Yangın söndürme cihazlarına olması gereken max. Ulaşma mesafesi : 25m

294)  Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde yapılması gereken söndürme tatbikat süreleri : Ayda bir

295)  A tipi yangınlar : Su , köpük , ABC tozu, BC tozu, CO2 ve halon alternatifleri ile söndürülür.

296)  B tipi yangınlar : Su ile söndürülmez. Köpük , ABC tozu, BC tozu, CO2 ve halon alternatifleri ile söndürülür.

297)  C tipi yangınlar : Su ve köpük kullanılmaz.  ABC tozu, BC tozu, CO2ve halon alternatifleri ile söndürülür.

298)  D tipi yangınlar : D tozu ile söndürülür.

299)  A-katı madde yangınları B-sıvı madde yangınları C-gaz yangınları D-hafif metal yangınları

300)  A tipi yangınlar: odun, kömür, kağıt, ot, doküman ve plastik gibi

301)  B tipi yangınlar: benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi

302)  C tipi yangınlar: metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi

303)  D tipi yangınlar: lityum, sodyum, potasyum, aliminyum, magnezyum gibi

304)  Sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında kesilen parçalara karşı saç koruyucunun kalınlık miktarı : 3mm

305)  Yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucusu arasında çap yönündeki boşluk 40 mm den az olacak, yan boşlukların her biri 30 cm taş çapına kadar 20 mm den daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25mm den fazla olmayacaktır. Ayrıca taş ile mesnet aralığı en fazla 3mm olacaktır

306)  Şerit testere ve bıçkı makinelerinin testere bağlantıları en az ayda bir kontrol ve muayene edilmelidir.

307)  Yatay bıçak merdaneli planya(kalınlık) tezgahlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla 3mm olmalıdır. Havalandırma filtrelerinin çıkış borularının çatıda olabileceği min. Yükseklik 180cmdir

308)  Basınçlı kap : iç basıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.

309)  Basınç düşürme cihazları : emniyet valfleri, patlama diski, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri

310)  Basınç da Otomatik sistemler : basınç ve sıcaklık şalterleri, akışkan seviye swiçleri, emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları

311)  Emniyet cihazları : tağdiye cihazı, blöf valfi, presostad

312)  Basınçlı kapların görünür yerlerine : kap hacmi (litre) işletme basıncı (kg/santimetrekare) deneme basıncı (kg/santimetrekare) kontrol tarihi yazılmalıdır.

313)  Basınçlı kap çeşitleri : kazanlar, gaz tüpleri, hava tankları, lpg tankları, kompresör, boru hatları, sinai gaz tankları, kriojenik tanklar, otoklavlar, hidrolik akışkan devreleri, pnömatik akışkan devreleri, soğutma üniteleri, hidrofor, boya kazanı, buhar kazanı vb.

314)  Benzin tanı basınçlı kap değildir.

315)  Kazanların görünür yerlerine :  imalatçı firma adı kazanın seri numarası imal yılı en yüksek çalışma basıncı kazan dairesi tasarımında yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi, kapı ve pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması, tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması

316)  Valf ağızları sol vida dişli : asetilen, bütan, klor metil, propan, hidrojen

317)  Valf ağızları sağ vida dişli : amonyak, asit karbonik, basınçlı hava, oksijen,azot

318)  Kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılır. Yılda bir yapılır.

319)  Manometre : kazanlarda güvenlik açısından bulunması gereken cihazdır. Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak (kazan boyunun 1,5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacak)

320)  Buhar kazanlarının periyodik kontrolleri : 1yıl

321)  Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri : 1yıl

322)  Taşınabilir gaz tüpleri (dikişli, dikişsiz) : 3yıl

323)  Taşınabilir asetilen tüpleri : TSEN 12863 standartlarında göre bakım yapılır.

324)  Manifoldlu asetilen tüp demetleri : 1yıl

325)  Manifoldlu tüp demetleri : 1yıl

326)  Sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yerüstü) ( yeraltı) : 10yıl

327)  Kullanımdaki LPG tüpleri : 1yıl

328)  Basınçlı hava tankları : 1yıl

329)  Kriyojenik tanklar : TSEN 13458-3 standartlarında göre bakımı yapılır.

330)  Tehlikeli sıvıların (aşındırıcı veya sağğa zararlı sıvılar) bulunduğu tank ve depolar : 10 yıl

331)  LPG tanklarında bulunan emniyet valflerinin kontrol ve test süresi : 5yılda bir

332)  Basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi : 5yıl

333)  Sıkıştırılmış gaz olan Ar, N2, He 10 yıl, H2 10 yıl O2, hava 10 yıl CO : 5 yıl

334)  CO2 , NO2 ve benzerleri 10 yıl, toksik gazlar 5 yıl çok toksik gazlar 5 yıl

335)  Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alışımlı alüminyum ise min. Et kalınlığı : 3mm

336)  Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. Et kalınlığı: 2mm

337)  Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık : 100C

338)  Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık :300c

339)  Basınçlı kaplarda en az 2 adet güvenlik vanası vardır. Buhar kazanlarında olması gereken emniyet subabı adedi sıcak su kazanlarında 1 adet termometre bulunacaktır

340)  Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının 1,1 katını açacak şekilde ayarlanmalıdır

341)  Kazanlarda birbirinden ayrı en az 2 adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.

342)  Ağırlıklı emniyet subaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

343)  Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında basınç 0,5 atü ve sıcaklık 110 C yi geçmeyecektir

344)  Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

345)  Kompresörlerin periyodik kontrolleri : Yılda bir

346)  Kompresörün üzerinde : imalatçı firmanın adı yapıldığı yıl en yüksek çalışma basıncı kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı

347)  Kompresörün periyodik bakımdan önce düşmesi gereken sıcaklık derecesi : 50C

348)  Seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

349)  Boru renkleri : yeşil -içme suyu boru hattı kırmızı -buhar boru hattı mavi -hava boru hattı turuncu -asit boru hattı

350)  Tüplerin üzerinde : üretici ismi seri numarası boş/dolu ağırlığa ek olarak maksimum basınç gazın ismi tüp üstünde

351)  Yapılmış test tarihi yer alacaktır.

352)  1 ve 4, 2 ve 3 birlikte depolanabilir 1 ve 2, 3 ve 4, 2 ve 4 birlikte depolanamaz 5 ve 6 hiçbir grupla depolanamaz birden fazla türde basınçlı gaz tüpü depolanıyorsa türlerine göre gruplanacak, yanıcı ve yakıcı gazlar özellikle ayrı tutulacak (min. 6metre) depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı alanlara uzak olacak ( 20 metre) tüp depo alanında en az 2 adet 12 kglık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

353)  Tüplerin renkleri : oksijen -mavi

354)  Asetilen -sarı / turuncu

355)  Hidrojen - kırmızı

356)  Helyum -kahverengi

357)  Azot –yeşil

358)  Karbondioksit -siyah argon -açık mavi

359)  Lpg -gri / mavi

360)  Tüpler 172 Kpa altında boşaltılmalıdır.

361)  Zorlayıcı testler : hidrolik test, pnömatik test

362)  Zorlayıcı olmayan testler : gözle muayene testi sıvı sızdırma testi manyetik partiküler testi ıslak floor ışığı testi radyografi testi ultrasonik test

363)  Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı kap tüplerinin depolandığı alanlara en az 15 m dir.

364)  Vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya su boru hatları ile 11 ila 50 metreküp kapasitesi olan oksijen depolama tankları arasındaki uzaklıklar 2m olmalıdır.

365)  42 volt toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım elektrik panoları özel yerlerde bulunacaktır

366)  250volt bu voltta ve üstünde olan panolarda en az 1 adet şalterle akım kesme tertibatıyla kontrol altına alınacaktır.

367)  250volt toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım tesisatlarında sürekli olarak taşınabilir iletkenler kullanılmayacaktır.

368)  42volt gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi bu voltta olan AC ve DC devrelerinde kofra denen sistemleri olacaktır

369)  42volt kazan içinde kullanılacak elektrik aletlerinin alabileceği maksimum değer

370)  Elektrik kaynağı yapılan yerlerde kaynağın yapılacağı bölgede çevrilecek paravanın min. Yüksekliği 2m

371)  Alçak gerilim tesisatında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik 60cm

372)  Yüksek gerilim tesisattında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik 80cm

373)  Alçak ve yüksek gerilim tesisatta servis kolidorlarının olabileceği min yükseklik seviyesi : 2m

374)  Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner periyodik bakım süresi : Yılda bir

375)  Akümülatör, transformatör periyodik bakım süresi :Yılda bir

376)  Havalandırma ve klima tesisatı periyodik bakım süresi : Yılda bir

377)  250 -420 Kv gerilim altındaki iletkenlere yaklaşma Mesafesi : 350cm

378)  Alternatif akımlarda insan vücudu max 50 volt, doğru akımlarda max 120 volta dayanır.

379)  Elektrik yangınları mavi daire ile gösterilir.

380)  İki kare içiçe : elektrikli el aletlerinin üzerinde bulunan bu işaret el aletlerinin çift yalıtımlı olduğunu gösterir.

381)  İnsan vücudu üzerinden geçerek 30 ma şiddetindeki bir akım, yaşam için tehlike sınırıdır

382)  Elektriğin vücutta yaptığı hasar 7 önemli faktöre bağlıdır; akımın tipi akımın miktarı akımın izlediği yol temas süresi temas yeri vücudun direnci voltaj

383)  Kaldırma araçlarının maksimum kaldırabileceği yükün 1,25 katını kaldırabilecek güçte olmalı

384)  Kaldırma ve / veya iletme araçları periyodik bakım süresi : 1yıl

385)  Asansör ( insan ve yük taşıyan) , yürüyen merdiven ve yürüyen bant periyodik bakım süresi :1yıl

386)  İstif makinesi ( forklift, transpalet, lift) : 1yıl

387)  Yapı iskeleleri : 6ay

388)  Vinçlerin periyodik konrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması

389)  Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az el ile çalıştırılanlarda 3 katına eşit olacak

390)  Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az mekanik olarak çalışanlarda 4 katına eşit olacak

391)  Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı(korozif) gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda 5 katına eşit olacak

392)  5 ton ve üzeri yük taşıyan raylı vinçlerde bulunması gereken elektrikli fren sayısı veya 1 elektrikli 1 mekanik fren bulunacaktır

393)  Dokuma halatların güvenlik katsayısı : 7

394)  Çelik-tel halatların güvenlik katsayısı : 6

395)  Bağlantı zincirinin güvenlik katsayısı( kaldırma ve

396)  Bağlama-sapan zincirlerinin güvenlik katsayısı) : 5

397)  Sapan ve zincirlerin güvenlik katsayısı :4

398)  İp halatların güvenlik katsayısı :3

399)  Zincirlerin boylarında uzama miktarının seviyesi %5 seviyeden sonra uzama olursa kullanılmayacak

400)  Rüzgarlı havalarda vincin çalışabileceği maksimum rüzgar hızı : 50km/h

401)  Kaldırma araçlarının halat tamburlarında min kalacak halat sarımı : 2

402)  Çelik borularda bağlantı yapılabilecek en fazla miktar : 6mde bir

403)  Tamburlu makineler üzerinde kullanılan taşıyıcı halatların güvenlik katsayısı malzemeler için 6

404)  Tamburların yanları flanşlı olmalı, flanş genişliği halatın çapının 2,5 katı olmalıdır.

405)  Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmiş ise zincir kullanılmamalıdır

406)  Zincir baklaları hiçbir zaman cıvata ile birbirine tutturulmamalıdır.

407)  6 bükümlü çelik halatların 50 cm veya özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır; 7 telli çelik halatlarda %12, 19 telli çelik halatlarda %20, 37 telli çelik halatlarda %25, 61 telli çelik halatlarda %25, seal özel çelik halatlarda %12, üçgen bükümlü özel çelik halatlarda %15, özel çelik halatlarda %20 kullanılmayacaktır.

408)  Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde, halatı 1 -3 metresi uygun şekilde kesilecek ve halatın başları yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.

409)  Hareketli halatlarda bir halat sarımında rasgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel varsa veya 1 kordonda 3 ve daha fazla kırık tel varsa, askı veya duran halatlarda bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa, bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa, hareketli halatlarda kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi varsa halat değiştirilmelidir.

410)  Bir halatın çapı aşağıdaki değerlerin altına indiyse halat değiştirilmelidir 19 mmye kadar çaplı halatlarda 1mm, 22 -28 mm arasındaki çaplı halatlarda 1,5 mm, 32 -38 mm arasındaki çaplı halatlarda 2 mm.

411)  Normalin üzerinde bir yük kaldırılıyorsa yük 10 cm kaldırıldıktan sonra frenler test Edilmelidir

412)  Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulmalı ve buralar en az 75 cm eninde olmalıdır.

413)  Ray üstünde çalışan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 cm genişliğinde geçit veya sahanlıklar bulunacaktır.

414)  Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 cm den az açıklık bırakılmayacaktır.

415)  Forkliftlerin azami hızı yüklü iken: 10 km/h boş iken: 20 km/h

416)  Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edilmelidir

417)  Acil durum ekipleri : yangın ekibi ilkyardım ekibi güvenlik ekibi bakım ekibi sızıntı kontrol ekibi refakat etmekle görevli ekip

418)  Acil durum planlamasının aşamaları : planlama için ekibin oluşturulması mevcut ve olası risklerin analizi planın hazırlanması planın

419)  Yürürlüğe konulması (bu sıra değişmez )

420)  Planlama: durum değerlendirme, kaynak değerlendirme ve dökümantasyon olay komuta sisteminde planlama bölümünün görevidir.

421)  Ön test ekibi : acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve / veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini acil durum yetkilisine iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan acil tahliye ekibi ön test ekibidir.

422)  Kaçış yolu kapılarının genişliği 80 cm den ve yüksekliği 190 cm den az olamaz

423)  Kaçış merdivenlerinin yangın en az 120 dak dayanıklı duvar ve en az 90 dak dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalıdır.

424)  Yangın algılama cihazları : ısı dedektörü, duman dedektörü, beam dedektörü

425)  Acil durum yönlendirme işaretleri yerden 200 -240 cm aralığında yerleştirilmelidir.

426)  Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine yönlendirme ve kontrol denir.

427)  İşveren işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye yangınla mücadele için en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışan bulunması halinde, tehlike sınıflarına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişli görevlendirilir.

428)  Duman dedektörlerinin periyodik kontrolü : Ayda bir

429)  Ekranlı araçlarda çalışma uygulanmaz : hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalinde taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde işyerlerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda ekranlı daktilolarda

430)  Ekranlı araçlarda eğitim konuları : zorlayıcı travmalar ve korunma yolları doğru oturuş gözlerin korunması gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi ara dinlenmeleri

431)  Ekranlı araçlarda  göz muayene süreleri : ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce düzenli aralıklarla ekranlı araçla çalışmadan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

432)  Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla 2 yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur.

433)  Ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe : 32-62cm

434)  Ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe : 72-82 cm

435)  Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren cisimlere ekranlı araç denir.

436)  Oturarak iş görenin en az 30 dak ayakta iş görmesi gerekir ayakta iş görenin en az 30 dak oturarak iş görmesi gerekir

437)  Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken % 3-5 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur

438)  Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta % 8-10 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur

439)  İş araları : spontan: aşırı zorlayıcı işlerde çalışanların kendisince verdiği aralardır. Maskelenmiş: halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdır iş-koşullu: bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi, çalışma arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından ayrılma önceden programlanmamış

440)  Çalışma sisteminin ergonomisinde birbirini izleyen adımların sırası : dayanabilirlik -kabul edilebilirlik - hoşlanılabilirlik -kendini gerçekleştirebilirlik

441)  Psikolojik taciz kategorileri : işe yönelik psikolojik taciz sosyal dışlama kişiye yönelik saldırılar sözlü tehdit itibarın zedelenmesi

442)  Rol belirsizliği : çalışan işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik olduğu durumlarda ortaya çıkar

443)  Rol çatışması : çalışandan değerleriyle çatışan bir rol yada birbiriyle uyuşmayan roller üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar

444)  Rol yetersizliği : örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminde yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar

445)  Stresör : birey ve organizmanın uyumunu bozan, stres hissetmesine neden olan, iç ortamlardan veya dış ortamlardan kaynaklanan uyarılara denir

446)  Distres : kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu sübjektif rahatsızlık hissidir.

447)  Karoshi : ani tükenme sendromuna bir örnektir. Sonu ani ölümle biter.

448)  Smt : stres yönetimi eğitimi

449)  Ana nakliyat yolları en az 180 cm yükseklikte olmalı, araçlarla galeri yan duvarların birisi arasındaki mesafe en az 60 cm yaya yolu bırakılmalıdır.

450)  Emniyet kemerlerinin kullanılması gereken yükseklik seviyesi 3m üstü

451)  Belediye sınırları içinde meskul bölgelerde yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 200 cm yüksekliğinde tahta perde ile çevrilecektir.

452)  Ahşap iskelelerde iki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm den, yük taşımayan iskelelerde 3m den fazla olmayacaktır

453)  Asma iskelelerde en fazla 4 kişi çalıştırılabilir. Maksimum yük 400 kg dır.

454)  İskelelerin periyodik kontrol süresi : Haftada bir

455)  Kaynak makinelerinin çalışma gerilimi 20-30 volt, boşta çalışma gerilimi 70-110 volt

456)  Kaynak işleri yapılan yerlerde bulunması gereken yangın söndürücü sayısı : 2 adet  12kg

457)  Kaynak işlerinde üfleç ile tüp arasındaki hortum uzunluğunun mesafesi : 3m

458)  Kapalı alanlarda kaynak yaparken kullanılacak seyyar lambanın voltajı : 24 volt

459)  Kaynak işlerinin yapıldığı yerin ortamında tavan yüksekliğinin min değeri : 5m

460)  Kaynak işlerinde kullanılan oksijen tüplerinde yanıcı gazlar en az kaç metre uzaklıkta depolanacağı : 6m

461)  İstiflemenin maksimum yapılacağı yüksekliği : 3m

462)  Ağır çuval ve torbalar 5 sırada bir bir torba eksik konularak istifleme yapılacaktır.

463)  Emniyet kemerinin minimum taşıyabileceği ağırlık : 1150 kg

464)  Solunum cihazları periyodik bakım zamanı : 6 ayda bir

465)  Kırmızı renk : yasak tehlikeli hareket ve davranış (bazı durumlarda yangın ve tahliyede kullanılır

466)  Sarı renk : uyarı işareti dikkatli ol önlem al

467)  Yeşil renk :  acil kaçış ve ilk yardım işaretleri

468)  Mavi renk : zorunluluk işareti

469)  Turuncu renk : emniyet anlamı katar

470)  Ortamdaki hava akım hızının rahatsız etmeyecek maksimum seviyesi : 0,5 m/sn

471)  Ortamın havasının saatte değiştirilme miktarı : 2 defa

472)  Aspirasyon tesisatının periyodik bakım süresi : 3 ayda bir

473)  Merdivenlerde çıkılmayacak basamaklar :  Son 3 basamak

474)  Çok buğu oluşan kapalı işyerlerinde olması gereken sıcaklık derecesi aralığı : 15 -30 derece

475)  %1 metana kadar normal ateşleme yapılabilir,delikler doldurulabilir, %1den sonra ateşleme yapılmaz. %1,5 metanda elektrik cihazları iptal edilir, şalter indirilir. %2 metanda üretim çalışmaları durdurulur, işçiler temiz hava içine alınır, havalandırma yapılır. %4,5 metan patlama alt sınırıdır. %9,5 metan en şiddetli patlama değeridir. %15 metan patlama üst sınırıdır. %15 den sonra patlama olmaz metan yanar.

476)  Ön tehlike analizi (PHA)

477)  Kinney yöntemi tehlike analizi makine risk değerlendirmesi

478)  Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) Nitel (Kalitatif)

479)  Hata ağacı analizi (FTA) Nitel-Nicel

480)  Olay ağacı analizi  (ETA) Nitel-Nicel

481)  Tehlike ve işletilebilirlik çalışması (HAZOP) Nitel

482)  Olursa ne olur anlizi neden sonuç analizi Nitel-Nicel

483)  Matris Nitel

484)  Şiddet düzeyleri : çok hafif: iş saati kaybı yok, ilk yardım gerekli hafif: iş günü kaybı yok, ilk yardım gerekli orta: hafif yaralanma, tedavi gerekli ciddi: ölüm, ciddi yaralanma, sürekli iş görememezlik, meslek hastalığı çok ciddi: birden çok ölüm

485)  Risk değerlendirme sırası : tehlikelerin belirlenmesi tehlikelerin değerlendirilmesi risklerin derecelendirilmesi ve alınacak önlemlere karar verilmesi bulguların kayıt altına alınması ve kontrol önlemlerinin uygulanması denetim, izleme, gözden geçirme ve gerekli hallerde iyileştirme

486)  Risk iletişiminin 3 temel ilkesi : algılama -amaç –iletişim

487)  Kazaların önlenmesi için alınması gereken önlem ve oranları; Güvenlik önlemleri %40 Periyodik kontroller %30 İSG eğitimi %20 Uyarı ve ikaz %10

488)  NFPA ya göre renkler : kırmızı -yanıcılık mavi -sağlık sarı –reaktiflik beyaz -özel notlar

489)  Yıllara göre meydana gelen olay

490)  1919 ILO (uluslararası çalışma örgütü) kuruldu

491)  1920 sağlık bakanlığı kuruldu

492)  1930 hıfzıssıhha kanunu çıkarıldı

493)  1932 Türkiye'nin ıloya katıldığı tarih

494)  1937 3008 sayılı iş kanunu yürürlüğe girdi

495)  1945 İSGGM Çasgem bünyesine bağlı olarak çalışmaya başladı

496)  1946 WHO (dünya sağlık örgütü) kuruldu

497)  1946 çalışma bakanlığı kuruldu

498)  1948 Türkiye'nin whoya katıldığı tarih

499)  1950 avrupa insan hakları sözleşmesi kabul edildi

500)  1950 emekli sandığı kuruldu

501)  1950 sanayi ve ticarette iş teftişi hakkında uluslararası sözleşme onaylandı

502)  1954 avrupa insan hakları sözleşmesini Türkiye'de onayladı.

503)  1955 çasgem ilk olarak bu yılda kuruldu adı çasgem değildi.

504)  1965 506 nolu ssk kanunu kabul edildi

505)  1965 sosyal sigortalar kurumu kuruldu

506)  1969 İSGÜM İSGGM merkezine bağlı olarak çalışmaya başladı.

507)  1971 1475 sayılı iş kanunu çıkarıldı

508)  1971 bağkur kuruldu

509)  1976 ILO nun Türkiyede ilk ofisi Ankarada kuruldu.

510)  1979 iş teftiş kurulu kuruldu

511)  1983 toplu iş sözleşmesi kanunu ile sendikalar kanunu yürürlüğe girdi

512)  2003 İSGGM iş sağğı ve güvenliği genel müdürlüğü oldu

513)  2003 1955 te başka adla kurulan ÇASGEM bu yılda esas adını aldı

514)  2003 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir.

515)  2007 OHSAS 18001 İSİG YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ

516)  07 Nisan dünya sağlık Günü

 

HAZIRLAYAN

Mustafa AYSEL

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Emlak Sektörünü Yakın Gelecekte Neler Bekliyor?

Yakın gelecekte sektörleri değiştirebilecek teknolojiler üzerine yazdığımız yazılara, emlak sektörü ile devam ediyoruz. Bu teknolojilerin  turizm  ve  sağlık  sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de büyük değişiklikler getirme potansiyeli mevcut. Portfoyü Gezmek Kolaylaşacak Düşünün belli bir süre boyunca il dışında yaşayacaksınız ve bunun için ev arayışı içerisindesiniz. Sürekli oraya gidip, ev bakamayacağınıza göre; sanal gerçeklik birimleri sayesinde, evi görmeden içindeymiş gibi hissedebileceksiniz. Tek yapmanız gereken evin sanal gerçeklik uygulamasını indirmek ve ardından sanal gerçeklik birimi üzerinden izlemek. Sanal gerçeklik birimine şimdiden o kadar para verilir mi demeden,  Google Cardboard ‘u hatırlatmak isterim. Aynı şekilde inşaat firmaları kullanacakları artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle, satış aşamasında olan evin krokilerini tabletlerden aktarabilecek. Ülkemizde bu alanda çalışma gösteren firmalardan olan  Pandora , inşaat firmalarına destek

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu betonarme yapı ,ilk bakıldığında uzun tonoz kabuk gibi algılanmasına rağmen strüktürel yönden bir kısa tonoz kabuktur.Alttaki şekilde görüldüğü gibi 2 kaburga arası mesnet mesafesi olarak düşünülmelidir.Bu kısa tonoz kabuk , zincir eğrisi biçiminde olup kısa aralıklarda katlanmış yüzeylerle pekiştirilmelidir.Başka bir deyişle, yapımı zor ve pahalı olan takviye kaburgaları yerine silindir yüzeyi ile katlanmış yüzeylerin kombinasyonuna gidilerek biçimden ötürü kazanılan sistem rijitliği artırılmıştır. Tonoz kabuk, kenarlarından temele ankastre bağlandığından kenarların açılmasını önleyecek ek önlemlere (örneğin gergi elemanlarına) gerek kalmamıştır.Kabuk sistemin tümü ,kayar bir kalıp yardımıyla yerinde dökülmüştür.Hem yapım yöntemi, hem de geçtiği açıklık ve ulaştığı serbest yükseklikte döneminin önemli yapıları arasında yer almıştır.  Kaynak:Prof. Dr.

ÇTS-2 Yapı Mühendisliği ve Statiği Notları

  Yapı Mühendisliği Yapı : Kendi ağırlığından , üzerine etkiyen dış yüklerden ve kullanımından ortaya çıkan yükleri taşıyan ve zemine aktaran bir araçtır. Rijitlik : Yapıda yüklerden meydana gelen yer değiştirmelerin sınırlı tutulmasıdır. Stabilite : Yapıdaki yer değiştirmeleri ve şekil değiştirmeleri sınırlamak suretiyle yapının yıkılmasına direnmesidir. Yükler : Yapı ağırlığı , rüzgar ve deprem etkileri ile ısı değişmeleri , farklı temel oturmaları , sünme , büzülme vb. sonucu oluşan şekil değişmesi gibi çeşitli fiziksel etkilerdir. Yükler için 1.sınıflandırma : Yerçekimi + Çevresel ve diğer çeşit yükler Yükler için 2. sınıflandırma : Statik yükler + Dinamik yükler Yükler için 3. sınıflandırma : Yayılı yük + Tekil yük Kuvvet çifti ve Moment : Bir cismin dönmesi , bir otomobil direksiyon simidinin dönmesi üzerinde de gösterilebilir.Cismi sola ya da sağa döndürmek için birbirinden a uzaklıkta olan kollar aracılığı ile cisme eşit ama ters yönlerde iki p kuvveti uygulanmaktadır.Bu şek