Ana içeriğe atla

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİİşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri
1-Gürültü
2-Vibrasyon (titreşim)
3-Basınç
4-Termak konfor şartları
5-Radyasyon
6-Aydınlatma
7-Havalandırma


GURULTU
Gürültü: İnsanı rahatsız edecek düzeydeki sestir.
Sesin frekansı: Saniyedeki titreşim sayısıdır.
Sesin şiddeti: Ses titreşimlerinin atmosferde yaratmış olduğu basınçtır.
Ses şiddeti Logaritmik olarak dB şeklinde belirlenir. A,B,C ölçeklerine göre ölçüm yapılır.
En çok kullanılan A ölçeğidir ve sonuç; dB A şeklinde ifade edilir.
En yüksek ses basıncı (Ppeak): "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeridir.
Sesin frekansı arttıkça (yükseldikçe) ses tizleşir, frekans düştükçe ses pesleşir.
Genç ve sağlıklı bir kişi 20 pPa-200 Pa arasındaki şiddetteki sesleri duyar
Sağlıklı genç bir kulağın duyabildiği en düşük ses basıncı olan 20 |jPa dır.
Logaritmik ifadenin bir sonucu olarak, 20 pPa 0 (sıfır) dB'e; 200 Pa da            140 dB'e
karşıt gelir.
o 0 (sıfır) dB'e işitme eşiği, o 140 dB'e de acı eşiği denir.
Her üç desibellik artış sesin gücünü ikiye katlar,
her on desibellik artış ise sesin gücünü on kat artırır.
Ses şiddeti uzaklığın karesi ile orantılı olarak düşer.
Uzaklık iki katına çıkarsa ses şiddeti 6 dB azalır.
Normal sesle konuşma düzeyi 50 dB(A)
İnsan kulağı 1000 Hz. den düşük frekanslı sesleri frekanslara göre belli kayıplarla duyar.
200310EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
En yüksek ses basıncı (Ptepe): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerini,
Günlük gürültü maruziyet düzeyi:[dB(A) re. 20 pPa]: En yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını,
Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,
TS 2607 ISO 1999 standardında Gürültü ölçümü yapılır.
MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ VE MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
En düşük maruziyet eylem değerleri= 80 dB(A) = 112 Pa = 135 dB(C)
En yüksek maruziyet eylem değerleri = 85 dB(A) =140 Pa =137 dB(C)
Maruziyet sınır değerleri = 87 dB(A) =200 Pa = 140 dB(C)
*Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.
Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.
Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir.
Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.
87        dB (A)            Asla geçilemeyecek değer
85        dB (A)            kulaklık takma başlangıcı,İşyerinde 85 db üstü Gürültülü yerleri işaretle,Eylem planı hazırla
80-85   dB (A)            arası kulaklık hazırda bulundurulur

Risklerin değerlendirilmesi
Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, s Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,  Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine,
Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine,Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına, özel önem verir.
*Ototoksik madde: kulak iç yapısına ve iç basıncına zarar veren ilaçlar( örn. Aspirin) Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması
İşveren, risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar.
İkame,
Uygun iş
Tasarlanması ve düzenleme,
Bilgi ve eğitimin verilmesi,
Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,  Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması, İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,
Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;
Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,
Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi, hususlarını göz önünde bulundurur.
Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur
ve uygulamaya koyar. Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. s İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.
İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar; s İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir. s Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur. s Çalışana tam olarak uyar.
Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır.

MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI
****Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerleri 87 dbA aşamaz.
Bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;
 Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır.
 Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını
önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,
Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,
Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,
Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi,
Kulak koruyucularının doğru kullanılması,
İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı,
Çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,
Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
İşveren, bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda ve özellikle;
risk değerlendirmesi,
risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler,
kulak koruyucularının seçilmesi, hususlarında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.
 En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.
 Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.
Tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespitihalinde;
Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.
İşveren;
İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
Yoğun ses basıncı kulak zarı ile birlikte orta ve iç kulağın fizyolojik yapısını tamamen bozar ve iç kulaktaki korti organını tahrip eder.
Geçici İşitme Kaybı: Gürültüye bağlı olarak meydana gelen ve normale dönebilen işitme kaybıdır.
İşitme Kaybı: Sürekli olarak gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme yetisi kaybıdır.
Kalıcı kayıplar, geçici kayıplarda olduğu gibi;
Sesin şiddetine,
Toplam maruziyet süresine,
Gürültünün frekansına,
Gürültünün tipine,
Kulağın fizyolojik özelliklerine ve kişisel duyarlılıklara bağlı olarak değişim gösterir.
Odyometri: İşitme yetisinin düzeyini ölçmeye yarayan cihazdır.
Bu cihazla yapılan testlere de Odyometrik (Audiometric) testler denilmektedir.
Yapılan testlerde kalıcı işitme kaybının ilk görüldüğü frekans 4000 Hz'dir ve "akustik çentik” olarak tanımlanır.
İşitilebilir frekans aralığı;
Ses frekansı 20 Hertz ile 20.000 Hertz
Günlük konuşma bölgesi yaklaşık olarak 250-2000 Hertz arasındadır
Frekansı 20 Hz'den küçük olan seslere İnfrases (Infrasound, Subsonik)
Frekansı 20.000 Hz'den büyük olan seslere Ultrases (Ultrasound) adı verilir.
Bir ses yalnızca tek bir frekanstan oluşuyor ise bu tür seslere "saf ton" sesler adı verilir.
Gürültü genellikle değişik ses frekanslarının ve değişik ses şiddetlerin üst üste binmesinden meydana gelir.
Ses şiddetinde şiddetler arası 10 birim artması şiddetin 10 kat olduğu anlamına gelir.
Örnek:
70 dB'lik bir ses 60 dB'lik bir sesten 10 kat daha fazladır.
90 dBlik bir ses 60 dBlik bir sesten 10X10X10=1000 kat daha şiddetlidir.
Ortamda birden fazla ses kaynağı varsa toplam gürültü ne kadar olur?
Çalışma ortamında 90 dB gürültü çıkartan 2 makine olsun... Toplam gürültü ne kadar olur?
Gürültü düzeyleri arasındaki fark alınır 90-90=0
Şekilde verilen grafikten 0 dB'in denk geldiği değer bulunur. Grafikte 0 değerine karşılık 3 dB denk gelir,
Bulduğumuz değeri en yüksek makine sesine ekleriz. Toplam gürültü böylece; 90+3=93 dB olur.
Ortamda 105 dB ve 80 dB gürültü yapan 2 makine varsa; 105-80=25 logaritmik tabloya göre 0,3 olur. Bu değeri 105 dB üzerine ekleriz. Toplam gürültü 105,3 dB olur.

Gürültüye Maruz Kalınan Süre (SaatGün)
Maksimum Gürültü Düzeyi dB(A)
7,5
80
4
90
2
95
1
100
0,5
105
0,25
110
18
115
Korti organındaki sensoryel hücrelerin zarara uğrar
Odiyogramda tipik olarak başlangıçta 4000 Hz.lik frekanslarda -V- şeklinde bir düşme görülür,
Sonra bu 500-2000 Hz. lik frekans alanlarına da yayılır;
Konuşmayı işitme zorluğu bu alanlarda ortalama 35 desibellik bir işitme azalmasına uyar.
*Gürültüden ileri gelen Algı Tipi işitme kaybı, işitme organımızın İç kulaktaki duyma hücrelerinde, bölgesinde meydana gelir.
Gürültüye maruziyet sonucunda;
İşitme yitiği yapar
Uyku sorunları ortaya çıkar; Uykusuzluk
Rahat ve derin uyuyamamak
Uykuya geç başlamak Olarak sayılabilir.
Kalp atışlarında artış
Kan basıncında artış
Bazı hormon ve salgı  bezlerinin düzenini bozabilir
Davranış bozukluklarısinirli olma   (Yorgunluk ve stress sonucu)
40 yaşından sonra her yaş için yarım desibellik düşme fizyolojik azalma olarak
hesaplanmalıdır.
Gürültü kontrolü için uyulması gereken sıra;
Tasarım aşamasındaki önlemler
Gürültü kaynağında mücadele
Sesin yayılmasının önlenmesi
Kişisel koruyucu malzemeler
Gürültüyü Kaynakta Azaltmak En etkili yoldur.
Ses Enerjisinin Yayıldığı Yolda Gürültüyü Azaltmak
Gürültüyü, Gürültüye Maruz Kalan Kişide Engellemek
Münkünse            Gürültü çıkarmayan bir metot değişikliği
Gürültü  çıkartan işlemi daha az gürültülü işlemle değiştirmek.
Daha az gürültü çıkartan makineleri kullanmak (ikame).
Kaynağı izole etmek
Gürültü  çıkartan makinelerin işleyişini yeniden düzenlemek (bakım, titreşen veya vuran bölümleri yumuşak maddelerle kaplamak, süreçte bazı değişiklikler yapmak gibi).
Sesin       havada yayılmasını önlemek için ses emici engeller kullanmak.
Sesin       duvar, tavan ve taban gibi geçebileceği ve yansıyabileceği yerleri ses emici malzeme ile kaplamak veya böyle malzemelerle yapmak.
Gürültü  kaynağını ses emici malzeme ile kapatmak veya ayırmak.
Gürültü  kaynağı ve ona maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı arttırmak.
Gürültüye             maruz kalan kişiyi tecrit etmek.
Gürültüye             maruziyet - sunuk kalma süresini azaltmak veya gürültülü yerlerde rotasyonla çalıştırmak (idari kontrol).
İş            programını değiştirmek.
Kişisel    koruyucu kullanmak
Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl,
gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması gereklidir.
Yükümlülük süresi 6 aydır.

TİTREŞİM

Titreşim (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlamaktadır. Yani; potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim denir.
Endüstride iki tip titreşimden bahsedilir. Birincisi el- kol titreşimi, İkincisi tüm vücut titreşimidir.
 Bütün vücut titreşiminde 1-80 Hz ve
 El-kol titreşiminde 1-1000 Hz frekansları hissedebilir,
Vücut hareket halinde iken;
Kinetik duyu organlarında,
Kas, bağ ve eklem dokularında,       
İç kulak denge organında,
Deri kıl dibinde,
Deri altı dokularda,
Kılcal damar ağında
zararlı ve kalıcı etkiler olabilir.
Titreşime bağlı meslek hastalıklarında yükümlülük süresi 2 yıldır.
Titreşimin insan vücudu üzerindeki etkisi
Fiziksel ve Biyomekanik
Psikolojik
Sensoryel şekilde olur.
200244EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,
Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi,
El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi,
Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın
titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri,
Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değer
Buna göre sekiz saatlik çalışma süresi için;
El-kol titreşiminde
günlük maruziyet Sınır değeri 5 ms2
Eylem değeri 2,5 ms2
Bütün vücut titreşiminde
sınır değeri 1,15 m s2ve
Eylem değeri 0,5 ms2       olarak uygulanmalıdır.
EL kol titreşiminde görülen önemli hastalığın ismi Beyaz Parmak Hastalığıdır Maruzivetin belirlenmesi
İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler.
Bu ölçümler İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.
Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken aşağıdakiler dikkate alınır:
Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları.
Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler.
Risk değerlendirmesi
Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
 Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.
Maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde;
Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak. İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalarıiçin çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.
Çalışanın maruziyeti, hiçbir şekilde maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır.
*Tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;
Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır.
Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma veönlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan önlemler,
maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,
Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar,
Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,
 İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı,
 Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.
Sağlık Gözetimi ve Özel Koşullar
Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti,
Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimalinin olması,
Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu durumlar.
Çalışanda mekanik titreşime sonucu olarak bir hastalık saptanması halinde:
Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Çalışanların özellikle, maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır.
            İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate
değer bulgular hakkında bilgilendirilir.
İşveren
İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,
Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,
Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır,
Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.
Özel koşullar
Deniz ve hava taşımacılığında; çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda, maruziyet sınır değeri aşılarak çalışma yapılabilir.
Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, maruziyet sınır değeri aşılarak çalışma yapılabilir
Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır.
Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi
tutulduklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.

EL - KOL TİTREŞİMİ
Maruziyetin değerlendirilmesi
El-kol titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi sekiz saatlik bir referans döneme A(8) normalize edilen günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak, frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü olarak ifade edilen, TS EN ISO 5349-1 "Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Genel Kurallar" ile TS EN ISO 5349-2"Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz" standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.
Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır.
TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu olacaktır.
Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir.
BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ
Bütün vücut titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi, günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan en yüksek (rms) değeri olarak hesaplanan, TS EN 1032+A1:2011 "Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması" ile TS ISO 2631-1 "Mekanik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar" standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.
Deniz taşımacılığında, 1 Hz'in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.
Titreşimin Ölçülmesi
Titreşim ölçümlerinde, titreşim düzgün ise; etkin değer rms ivme (msn2) cinsinden oktav bantları ile ölçülür.
Titreşim, insan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür.
Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.


Yorumlar

ARCH BOX

Bu blogdaki popüler yayınlar

Emlak Sektörünü Yakın Gelecekte Neler Bekliyor?

Yakın gelecekte sektörleri değiştirebilecek teknolojiler üzerine yazdığımız yazılara, emlak sektörü ile devam ediyoruz. Bu teknolojilerin  turizm  ve  sağlık  sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de büyük değişiklikler getirme potansiyeli mevcut. Portfoyü Gezmek Kolaylaşacak Düşünün belli bir süre boyunca il dışında yaşayacaksınız ve bunun için ev arayışı içerisindesiniz. Sürekli oraya gidip, ev bakamayacağınıza göre; sanal gerçeklik birimleri sayesinde, evi görmeden içindeymiş gibi hissedebileceksiniz. Tek yapmanız gereken evin sanal gerçeklik uygulamasını indirmek ve ardından sanal gerçeklik birimi üzerinden izlemek. Sanal gerçeklik birimine şimdiden o kadar para verilir mi demeden,  Google Cardboard ‘u hatırlatmak isterim. Aynı şekilde inşaat firmaları kullanacakları artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle, satış aşamasında olan evin krokilerini tabletlerden aktarabilecek. Ülkemizde bu alanda çalışma gösteren firmalardan olan  Pandora , inşaat firmalarına destek

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu betonarme yapı ,ilk bakıldığında uzun tonoz kabuk gibi algılanmasına rağmen strüktürel yönden bir kısa tonoz kabuktur.Alttaki şekilde görüldüğü gibi 2 kaburga arası mesnet mesafesi olarak düşünülmelidir.Bu kısa tonoz kabuk , zincir eğrisi biçiminde olup kısa aralıklarda katlanmış yüzeylerle pekiştirilmelidir.Başka bir deyişle, yapımı zor ve pahalı olan takviye kaburgaları yerine silindir yüzeyi ile katlanmış yüzeylerin kombinasyonuna gidilerek biçimden ötürü kazanılan sistem rijitliği artırılmıştır. Tonoz kabuk, kenarlarından temele ankastre bağlandığından kenarların açılmasını önleyecek ek önlemlere (örneğin gergi elemanlarına) gerek kalmamıştır.Kabuk sistemin tümü ,kayar bir kalıp yardımıyla yerinde dökülmüştür.Hem yapım yöntemi, hem de geçtiği açıklık ve ulaştığı serbest yükseklikte döneminin önemli yapıları arasında yer almıştır.  Kaynak:Prof. Dr.

ÇTS-2 Yapı Mühendisliği ve Statiği Notları

  Yapı Mühendisliği Yapı : Kendi ağırlığından , üzerine etkiyen dış yüklerden ve kullanımından ortaya çıkan yükleri taşıyan ve zemine aktaran bir araçtır. Rijitlik : Yapıda yüklerden meydana gelen yer değiştirmelerin sınırlı tutulmasıdır. Stabilite : Yapıdaki yer değiştirmeleri ve şekil değiştirmeleri sınırlamak suretiyle yapının yıkılmasına direnmesidir. Yükler : Yapı ağırlığı , rüzgar ve deprem etkileri ile ısı değişmeleri , farklı temel oturmaları , sünme , büzülme vb. sonucu oluşan şekil değişmesi gibi çeşitli fiziksel etkilerdir. Yükler için 1.sınıflandırma : Yerçekimi + Çevresel ve diğer çeşit yükler Yükler için 2. sınıflandırma : Statik yükler + Dinamik yükler Yükler için 3. sınıflandırma : Yayılı yük + Tekil yük Kuvvet çifti ve Moment : Bir cismin dönmesi , bir otomobil direksiyon simidinin dönmesi üzerinde de gösterilebilir.Cismi sola ya da sağa döndürmek için birbirinden a uzaklıkta olan kollar aracılığı ile cisme eşit ama ters yönlerde iki p kuvveti uygulanmaktadır.Bu şek