İSG Özet - SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMLERİAsıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;
yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa tekrarlanır
Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilir
Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş donanımının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
İlgili mevzuatın değişmesine bağlı olarak yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.
Çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat eğitim verilmelidir
Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat eğitim verilmelidir
Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat eğitim verilmelidir
Eğitim süreleri dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir.
Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken          bilgi, beceri,    davranış ve
tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.

Eğitimler;

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından       verilebilir
İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca    kurulan eğitim vakıfları          ve
ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları verebilir
Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlan ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilir
İSG Danışmanlık firmaları eğitimleri veremez
Kendisinin ve başkalarının yaşamını sürdürebilmek için üretim yapabilecek ve gereken kararları, kendi başına alabilecek biçimde bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlamış ve içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilen kişiye yetişkin birey denir.
Aşağıdakilerden ülkemizde yetişkin olarak kabul edilebilir;
 Askere gidenler
 Devlet memurları
Sürücü ehliyeti almış olanlar
Yetişkin eğitiminin verimli olabilmesi için derse başlamadan önce öğrenecekleri bilgileri nerede ve nasıl kullanabilecekleri açıklanmalıdır
Yetişkin eğitimi ile ilgili olarak "Verilen bilgilerin hangilerinin faydalı olacağına katılımcılar karar verir"
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır
Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir
Yetişkinler, bilgi ve becerilerini bir süreçten, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra öğrenir ve kabul ederler. Aşağıdakilerden hepsi de bu süreçlerin içindedir;
Farkında olma,
İlgilenme Değerlendirme,
Deneme Uygulama,MESLEK EĞİTİMLERİ

Mesleki Eğitimler Yönetmeliği Tehlikeli ve çok tehlikeli işleri kapsar
Mesleki eğitimlerin uygulanmasından Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı birlikte sorumludur
Mesleki eğitim zorunluluğu kapsamındaki işlerde çalışacakların işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
Asıl iş itibariyle işyeri tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş zorunluluk kapsamında değilse bu eğitimler zorunlu değildir

Asıl iş itibariyle işyeri çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş zorunluluk kapsamında değilse bu eğitimler zorunlu değildir
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilendiploma,bitirme belgesi,yetki belgesi, sertifika,
bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi geçerlidir
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülükursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi geçerlidir.
Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi geçerlidir
Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler geçerlidir
Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği eğitimler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla Eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin verdiği eğitimler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla İşçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmelerin verdiği eğitimler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla İşçi kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketlerin verdiği eğitimler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla İşveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketlerin verdiği eğitimler geçerlidir
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla İşveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler geçerlidir
Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri geçerlidir
Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol yaparak 1.1.2013 öncesi işe alınmış kişiler için en az 32 saatlik modüller halinde eğitim vermiş ve belge düzenlemiş ise bu kişiler mesleki eğitim almış sayılır
Çalışanların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından denetlenir

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...