İSG Özet - İŞ HİJYENİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - İŞ HİJYENİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - İŞ HİJYENİHijyen; "Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünüdür"
Gıda üretim ve perakende iş yerleri
İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri
İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri
Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler

Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları
Hijyen eğitimi yönetmeliğinin yürütmesinden sorumlu bakanlıklar;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı   İçişleri Bakanı Sağlık Bakanı
Hijyen Eğitimleri planlamak üzere komisyon Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulur
Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin kapsadığı iş yerleri için;
İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur
Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de hijyen eğitimi almaya mecburdur
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz
Hijyen eğitimlerinin süresi 8 saatten az olamaz
 Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları hijyen eğitimi verebilir
 Komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde olmak üzere İş yeri sahipleri ve işletenleri hijyen eğitimi verebilir
 Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir  Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerin planlanması için iş kollarının gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere aşağıdaki üyelerden oluşan bir komisyon kurulur.
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir başkan
Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisiziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu)
Söz konusu komisyon;
Komisyon yılda en az bir kez toplanır
Kararlar, salt çoğunlukla alınır
Komisyonun sekretarya hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülür
Bazı hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlinibulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bunlar;
Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar
Vücudun görünür kısımlarında açıkenfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri, halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...