İSG Özet - İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASIİşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet 3 müfettişten oluşur
İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet başkanı İş Teftiş Kurul Başkanlığı tarafından belirlenir
Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte yazar.
Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir.
İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır.
Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde verir.
Müfettişçe, işyerinde işin durdurulması gereken durumlardan biriyle karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul
Başkanlığına gönderilir. Raporda aşağıdakilere yer verilir;
Durdurmayı gerektiren hususlara
Alınması gereken tedbirlerin niteliğine
Yapılması gereken diğer iş ve işlemlere
Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne 1 gün içinde gönderilir
Heyet işin durdurulmaması yönünde karar verirse, rapor İşleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
Yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde güvenliği sağlamak için Mülki idare amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir
İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirtilir
İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulur.
Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle gerçekleştirilir.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir.
Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır.
İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini Dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir.
İşin durdurulması karşısında işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi ile ilgili olarak;
İşverenin taahhüdünü içeren bir dosya ve bu dosyanın elektronik kopyası İl Müdürlüğüne sunulur
İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur.
İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber   Başkanlığına gönderir.
Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi       talebini heyete intikal ettirir.
Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında  değerlendirir ve          kararını iki       gün
içerisinde verir.
Heyet gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.

Durdurma kararının kaldırılması konusunda;
İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
İl müdürlüğü talebi aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına iletir.
İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.
Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
Mülki idare amirince durdurmanın kaldırılması kararının gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilir.
Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma kararının devamı yönünde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında saklanmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletilir.

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...