İSG Özet - ACİL DURUM PLANLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - ACİL DURUM PLANLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - ACİL DURUM PLANLARIAcil Durum : İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara Acil Durum denir.
Acil Durum Planı : İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana Acil Durum Planı denir.
Güvenli Yer :Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yere Güvenli Yer denir
İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. s Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
Acil durumlarla mücadele için
işyerinin büyüklüğü s iş yerinin taşıdığı özel tehlikeler, s yapılan işin niteliği, s çalışan sayısı ile
işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk yardım konularında
s uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
Özellikle
İlk Yardım, Acil Tıbbi Müdahale, Kurtarma veYangınla Mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.
Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
Tüm İşyerleri İçin Tasarım veya Kuruluş Aşamasından Başlar
Acil Durumların Belirlenmesi,
Bunların Olumsuz Etkilerini Önleyici Ve Sınırlandırıcı Tedbirlerin Alınması,
Görevlendirilecek Kişilerin Belirlenmesi,
Acil Durum Müdahale Ve Tahliye Yöntemlerinin Oluşturulması,
Dokümantasyon,
Tatbikat
Acil Durum Planının Yenilenmesi Aşamaları İzlenerek Hazırlanır.
Risk değerlendirmesi sonuçları.
Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
Sabotaj ihtimali.
Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.
İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde
Uyarı Verme,Arama,Kurtarma,Tahliye,Haberleşme,İlk Yardım
Yangınla Mücadele için Acil Durum Müdahale Yöntemleri Belirler
Yazılı hale getirilir.
Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde 30 Çalışana,
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde 40 Çalışana
Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde 50 Çalışana Kadar;
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir.
İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde,
tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
İşveren, ilkyardım konusunda İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.(Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri10/1,Az tehlikeli işyerleri 20/1)
Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar.
Her ekipte bir ekip başı bulunur.
İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere
çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.      
10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
Belirlenen acil durumlar.
Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak;
 hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır
 söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Tatbikat Yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır,
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.
İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

Çok tehlikeli, en geç İKİ,
Tehlikeli en geç DÖRT,
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
Acil Durum Planları
Arama,
Kurtarma
Tahliye,
Yangınla Mücadele,
İlkyardım Konularında Görevlendirilen Kişiler Hakkında Bilgilendirilir.
Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planları
Acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.
Acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler soru
mludur.
İşyerinin veya yapılacak işin mahiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.
6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde;
Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir.
İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.
Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.
Acil Durum Aydınlatma Sistemleri
Acil Anons Sistemleri
Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır
Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar
İtfaiye gelince tesisin kurtarma ekibi İtfaiye Amiri talimatına göre görevine devam eder

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...