İSG Özet - ASBEST etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - ASBEST etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - ASBESTAsbest silikatları;
Aktinolit Asbest,
Antofilit Asbest,
Grünerit Asbest (Amosit),
Krizotil,Krosidolit,Tremolit Asbest,Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışana Asbest söküm çalışanı denir.
Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiye Asbest söküm uzmanı denir
Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değere Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAODveyaTWA) denir
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda yasaklamalar;
Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı
Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması
Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi
Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde mevzuatın
Bildirim ve iş planı,Sağlık gözetimi
Kayıtların tutulması Hükümleri uygulanmayabilir. Bu işler;Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde ve İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,
Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaştırılması işlerinde,
Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,
Yıkım işleri için izin alınması veya çalışma yapılan herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır
Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonu sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lifcm3 ü aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için işveren;
Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar.
Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar.
Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önler.
Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.
Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine sahip olanlardan ayrıca asbest söküm uzmanlığı kurs bitirme belgesi istenmez.
Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.
Asbestle ilgili söküm, yıkım vb. çalışmalara başlamadan önce işveren bir iş planı hazırlamak ve İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
İşveren veveya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında İşyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge hazırlamak zorundadır
İşyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge akredite olmuş ve İSGGM tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınır.
Çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun Sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değeri (ZAOD-TWA) değeri 0,1 lifcm3
Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde sınır değerin aşılması halinde;
Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz
Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar  asbest
konsantrasyonu ölçümü yapılır
Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi
koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez,
Her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz
Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak uygun dinlenme araları verilir
Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur ve görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir
Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir
Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir
Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde Sağlık Gözetimi uygulanırken akciğer Grafisi çekimleri 2 yılı aşmayan sürelerde tekrarlanır
Asbest Maruziyetinin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi İşyeri Hekimi belirler
Asbest Maruziyetinin bitmesinden sonra sağlık kayıtları 40 yıl süre ile saklanmalıdır
Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar Sosyal güvenlik Kurumu tarafından tutulur Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde çalışmalarla ilgili olarak;
Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler, çalışan veveya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler
 İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir
 İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir
Asbest söküm uzmanlarının eğitimleri İSGÜM tarafından yürütülür
Asbest söküm çalışanlarının eğitimleri Asbest Söküm Uzmanları tarafından verilir
Yalnızca iş güvenliği uzmanları asbest söküm uzmanı olabilir
Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...