Ana içeriğe atla

ULUSAL İSG KONSEYİ"Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak" Ulusal İSG Konseyinin amacını en iyi ifade eder
Ulusal İSG Konseyinde Çalışma Bakanlığı birimlerinden 4 üye bulunur
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı konseyin başkanıdir
İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla 2 temsilci seçilir
İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan temsilciler 2 yıl için seçilir
İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan seçilen temsilciler 2 toplantıya üst üste gelmezlerse üyelikleri düşer
Konsey faaliyetleri; Genel Müdürlükçe, İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir
Ulusal İSG Konseyi her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait kurum faaliyet raporunu Konsey sekretaryasına iletir.
Ulusal İSG Konsey sekretaryası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür
Ulusal İSG Konseyi bir yıl içinde olağan olarak 2 kez toplanır
Ulusal İSG Konseyi olağan toplantıları Haziran ve Aralık aylarında yapılır
Ulusal İSG Konseyi Başkanın teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
Ulusal İSG Konseyi Üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde Ulusal İSG Konseyi toplantılarına ilgili uzman personel ile katılabilirler.
Konsey üyeleri Ulusal İSG Konseyi toplantılarına Çalışma grubu üyelerini de davet edilebilir.
Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az bir ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.
Ulusal İSG Konseyinin gündemi; Konsey üyelerinden, çalışma gruplarından veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir.
Ulusal İSG Konseyi toplantıları için;
Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler.
Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya        da        tüzel    kişiler, iş sağlığı          ve güvenliğialanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü          konuları yazılı olarak Konseysekretaryasına bildirebilir.
Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur.
Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz
Ulusal İSG Konseyi toplantılarında kararların alınması konusunda;
Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur.
Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır.
Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır
 Tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
 Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir.

İSG KURULLARI

6 aydan uzun süreli iş yapılan ve 50 veya daha fazla çalışanı olan işyerleri kurul kuracaktır
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde İSG Kurulu ile ilgili olarak;
Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
Bir işyerinde sadece   asıl işverenin   çalışan sayısı elli ve daha       fazla ise bu durumda kurul    asıl
işverence kurulur. Alt işveren toplantılara     katılmak için vekâleten yetkili bir temsilci atar.
Alt işverenin çalışan   sayısı elli ve    daha    fazla, asıl işverenin     çalışan sayısı ellinin altında    ise
işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren toplantılara katılmak için vekâleten yetkili bir temsilci atar.
Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler; Birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular
İşverene bağlı, birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az 3 ayda 1 kez ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar.

Kurul Üyeleri:

1-İşveren veya İşveren vekili, 2-İşyeri hekimi, 3-İşgüvenliği Uzmanı,4-Formen Ustabaşı temsilcisi,5-Çalışan Temsilcisi, 6-İnsan kaynakları İdari işlerde  çalışanbir kişi 7-Varsa Sivil Savunma uzmanı

Kurul üyelerinden hangisi işverenin atamasıyla işbaşına gelenler;
İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi,
İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
Bulunması zorunlu ise sivil savunma uzmanı

Kurul üyelerinden seçimle işbaşına gelenler;
Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci

İSG Kurulunun başkanı İşveren veya işveren vekilidir.
İSG Kurulunun sekreteri İş güvenliği uzmanıdır .
İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde kurul sekreteri insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişidir.
Birden fazla iş güvenliği uzmanının bulunduğu işyerlerinde kurul üyesi işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından işverence görevlendirilen biri olur.
Birden fazla işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde kurul üyesi İşverence görevlendirilir
Asıl işveren - Alt işveren ilişkisine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır
Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda kurul üyelerinin eğitimlerinden her iki işveren birlikte sorumludur
İSG Kurulunun öncelikli görevi işyerinin niteliğine uygun bir İSG iç yönerge taslağı hazırlamaktır.
İSG Kurulları ayda en az 1 kere toplanır
İSG kurullarında aşağıdaki kararlar alınabilir;
Olağanüstü toplantı talebi Kurul başkanına veya sekreterine yazılı olarak yapılır
Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır
Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır

İSG Kurul toplantılarında çekimser oy kullanılamaz
Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler
Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir
Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.
Karşıt görüşü olanlar adının ve imzasının yanında bunu belirtebilirler
İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır
Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir
Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar
Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir
İSG Kurul toplantı tutanaklarını İşveren veya işveren vekili saklamak zorundadır
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Emlak Sektörünü Yakın Gelecekte Neler Bekliyor?

Yakın gelecekte sektörleri değiştirebilecek teknolojiler üzerine yazdığımız yazılara, emlak sektörü ile devam ediyoruz. Bu teknolojilerin  turizm  ve  sağlık  sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de büyük değişiklikler getirme potansiyeli mevcut. Portfoyü Gezmek Kolaylaşacak Düşünün belli bir süre boyunca il dışında yaşayacaksınız ve bunun için ev arayışı içerisindesiniz. Sürekli oraya gidip, ev bakamayacağınıza göre; sanal gerçeklik birimleri sayesinde, evi görmeden içindeymiş gibi hissedebileceksiniz. Tek yapmanız gereken evin sanal gerçeklik uygulamasını indirmek ve ardından sanal gerçeklik birimi üzerinden izlemek. Sanal gerçeklik birimine şimdiden o kadar para verilir mi demeden,  Google Cardboard ‘u hatırlatmak isterim. Aynı şekilde inşaat firmaları kullanacakları artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle, satış aşamasında olan evin krokilerini tabletlerden aktarabilecek. Ülkemizde bu alanda çalışma gösteren firmalardan olan  Pandora , inşaat firmalarına destek

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu betonarme yapı ,ilk bakıldığında uzun tonoz kabuk gibi algılanmasına rağmen strüktürel yönden bir kısa tonoz kabuktur.Alttaki şekilde görüldüğü gibi 2 kaburga arası mesnet mesafesi olarak düşünülmelidir.Bu kısa tonoz kabuk , zincir eğrisi biçiminde olup kısa aralıklarda katlanmış yüzeylerle pekiştirilmelidir.Başka bir deyişle, yapımı zor ve pahalı olan takviye kaburgaları yerine silindir yüzeyi ile katlanmış yüzeylerin kombinasyonuna gidilerek biçimden ötürü kazanılan sistem rijitliği artırılmıştır. Tonoz kabuk, kenarlarından temele ankastre bağlandığından kenarların açılmasını önleyecek ek önlemlere (örneğin gergi elemanlarına) gerek kalmamıştır.Kabuk sistemin tümü ,kayar bir kalıp yardımıyla yerinde dökülmüştür.Hem yapım yöntemi, hem de geçtiği açıklık ve ulaştığı serbest yükseklikte döneminin önemli yapıları arasında yer almıştır.  Kaynak:Prof. Dr.

ÇTS-2 Yapı Mühendisliği ve Statiği Notları

  Yapı Mühendisliği Yapı : Kendi ağırlığından , üzerine etkiyen dış yüklerden ve kullanımından ortaya çıkan yükleri taşıyan ve zemine aktaran bir araçtır. Rijitlik : Yapıda yüklerden meydana gelen yer değiştirmelerin sınırlı tutulmasıdır. Stabilite : Yapıdaki yer değiştirmeleri ve şekil değiştirmeleri sınırlamak suretiyle yapının yıkılmasına direnmesidir. Yükler : Yapı ağırlığı , rüzgar ve deprem etkileri ile ısı değişmeleri , farklı temel oturmaları , sünme , büzülme vb. sonucu oluşan şekil değişmesi gibi çeşitli fiziksel etkilerdir. Yükler için 1.sınıflandırma : Yerçekimi + Çevresel ve diğer çeşit yükler Yükler için 2. sınıflandırma : Statik yükler + Dinamik yükler Yükler için 3. sınıflandırma : Yayılı yük + Tekil yük Kuvvet çifti ve Moment : Bir cismin dönmesi , bir otomobil direksiyon simidinin dönmesi üzerinde de gösterilebilir.Cismi sola ya da sağa döndürmek için birbirinden a uzaklıkta olan kollar aracılığı ile cisme eşit ama ters yönlerde iki p kuvveti uygulanmaktadır.Bu şek