Ana içeriğe atla

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME6331 Göre Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
6331 Göre Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
TS OHSAS 18001
Türkiye'de en yaygın şekilde benimsenen ve uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
OHSAS 18001 RİSK tanımı :Tehlikeli bir olayın olasılığı ile meydana geldiğinde oluşturacağı sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi
OHSAS 18001 Tehlike tanımı: Çalışanı etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli


TEHLİKELER
RİSKLER
Yüksekte Çalışma
Düşme Sonucu Ölüm
Şantiyede Baretsiz Dolaşma
Malzeme Düşmesi Sonucu Yaralanma
Tüm Makinalar
Makine Çalışmasında Parmak Kopması
Kimyasallar
Zehirlenme
Gürültü
İşitme Kaybı
Titreşim
Beyaz parmak hast.Bel rahatsızlığı
Toz
Akciğer Rahatsızlığı
Gaz
Boğulma

*****Tehlike, neden - Risk, sonuçtur
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
Kabul edilebilir Risk :TS OHSAS 18001' e göre bir kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş riski ifade
Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
*****İşVeren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
*****6331 sayılı yasaya göre İşveren 1 kişi dahi çalıştırıyorsa
 Risk Analizi,
 Acil Durum Planı, Eğitim ve Sağlık Gözetimi yapmak zorundadır.

*****Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
-İşveren veya işveren vekili.
-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
-İşyerindeki çalışan temsilcileri.
-İşyerindeki destek elemanları.
-İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk değerlendirmesi; tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere
1-Tehlikeleri Tanımlama,
2-Riskleri Belirleme Ve Analiz Etme,
3-Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması,
4-Uygulama Dokümantasyon,
5-Yapılan Çalışmaların Güncellenmesi, İzleme, Tekrar Etme
Gerektiğinde Yenileme Aşamaları İzlenerek Gerçekleştirilir.

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

RİSK KONTROL ADIMLARI
Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
-Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
-Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
-Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
 Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
 Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
Tespit edilen riskler.
 Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
*Risk algısında reaktif algılama KANIKSAMA Yaratır.
**Ramak kala formu doldurulmaya başlanmış ise önlem alınır ve kaza sayısında artış beklenmez.
Risklerin en etkin kontrolü tehlikeyi kaynakta yok etmek ile başlar.
Risklerin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır.
az tehlikeli sınıfta 6yılda bir yenilenir.

*YENİLEME
 İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

 İşverenler ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.
 İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.
Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır.
Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
Her alt işveren risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.
Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla
bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Proaktif (kaza olmadan önce)
Reaktif (kaza olduktan sonra)
Eğitim
Kaza sonucu tutulan tutanak
Denetim
Hastalık sonucu tutulan tutanak
Risk Analizi
Ramak kala tutanağı
İsg kurul toplantıları
İlk yardım faaliyeti
Gürültü ölçümü
Geçmiş olsun demek
Geçmiş kayıtları inceleme
Allah rahmet eylesin demek
Talimat yazma
ÜzülmekRİSKLERLE MÜCADELEDE ÖNCELİK SIRASI

Tehlikeleri Kaynağında yok etmek
Tehlikeleri Kaynağında azaltmak         Kaynağa yönelik   

Mühendislik önlemleri almak                                                       TOPLU   KORUMA
İdari uygulamalar ile önlem almak         Ortama YönelikÇalışana Kişisel koruyucu donanım vermek
                                                                                              KİŞİYE YÖNELİK KORUMA
Çalışanı eğitmekayrıca aşağıdaki sıralamayıda unutmayınız..

tehlikeyi yok et
çok tehlikelinin yerine az tehlikeliyi koy(ikame)
kontrol izalasyon
mühendislik çözümleri
kişisel koruyucu kullandırma

risklerle mücadelede öncelik sirasi

Yok etmek- Başka metot seçmek- bertaraf etmek
ikame- daha az zararlı metot, ürün, makine ile değiştirmek
izolasyon, tecrit, kapatmak, havalandırma, aydınlatma
Kaynaktan uzaklaştırmak Eğitmek- çakılma süresini azaltmak- talimat vermek - denetlemek -
Kişisel koruyucu donanım temin etmek, işe giriş muayenesi

6331 Risklerden Korunma ilkeleri
İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
Risklerden kaçınmak.
Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
Risklerle kaynağında mücadele etmek.
İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

161 sayılı ILO SÖZLEŞMESİ
Her Üye, bütün ekonomik faaliyet dallarında ve tüm işletmelerde , kamu sektörü ve üretim kooperatifleri üyelerini de kapsayan, bütün işçiler için, iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde geliştirmeyi üstlenir. Sağlanan hizmet, işletmelerin kendine has risklerini karşılamaya yeterli ve uygun olmalıdır''

89/391/ EEC Çerçeve Direktif
Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği temel mevzuattır.

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME METOTLARI

Kalitatif:( Nitel): Gözleme dayalı, renk, tat, gibi sayısal olarak ölçülemeyen özelliklere ilişkin araştırma
Kantitatif: (Nicel): Rakamların öne çıktığı, sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirildiği
sayısal verilere bağlı araştırmalar
Karma Metot: Hem kantitatif, Hem Kalitatif kullanır.
 Matris metodu, ürün, proses ve ekipman odaklı kullanımı kolay ve uygulaması en yayın metotlardan birisidir.
 Bu metot diğer birçok metodun temelini teşkil eder.
Metot sonuçların herkes tarafından farklı yorumlanabilme ve olasılık, şiddet için atanan değerlerin istatistiksel olarak sınıflara atanan aralıkları eşit olmaması gibi sorunlardan dolayı çalışan odaklı kullanımda çok uygun değildir.
Kantitatif özelliği baskın ama Karma metot olarak bilinir.  
Geçmişe ait En az 5 yıllık kaza istatistiği ile daha doğru sonuç verir.
Risk skoru R: İ x D ile elde edilir.ir.
İ = İhtimal D= Sonucun derecesi veya şiddeti
Sonucun Derecesi
DERECELENDİRME
SONUÇ
SONUCUN DERECESİ
İş Saati Kaybı Yok, İlkyardım Gerektiren
Çok Hafif
1
İş Günü Kaybı Yok, İlk Yardım Gerektiren
Hafif
2
Hafif Yaralanma, Tedavi Gerekir
Orta
3
Ölüm, Ciddi Yaralanma, Meslek Hastalığı
Ciddi
4
Birden Çok Ölüm veya Sürekli İş Göremezlik
Çok Ciddi
5

Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali
Derecelendirme – Sıklık
Olabilirlik
İhtimal Değeri
Yılda Bir
Çok Küçük Olasılık
1
Uç Ayda Bir
Küçük Olasılık
2
Ayda Bir
Orta Olasılık
3
Haftada Bir
Yüksek Olasılık
4
Her Gün
Çok Yüksek Olasılık
5
5
Çok yüksek
5
10
15
20
25
4
yüksek
4
8
12
16
20
3
Orta
3
6
9
12
15
2
Düşük
2
4
6
8
10
1
Çok Düşük
Y
2
3
4
5
ŞİDDET
OLASILIK
1
Çok Hafif
2
Hafif
3
ORTA
4
Ciddi
5
Çok Ciddi
Yeşil bölgeye düşerse en son önlem alınacak ve kabul edilebilir risk bölgesi olacaktır.
Sarı bölgeye düşerse aksiyon planına alınacak ve bu bölge dikkate değer risk bölgesi olacaktır.
Kırmızı bölgeye düşerse iş derhal durdurulacak ve önlem alınmadan iş başlamayacak ve bu bölge kabul edilemez risk bölgesi olacaktır.

KONTROL         LİSTELERİ - CHEKC LİST
Bir tesisin veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını veya kusursuz işleyip işlemediğini saptar.
Check listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri saptanır.
Bir önlemler kataloğu ile, yapılması gereken düzeltmeler önerilir.
Kalitatif özellikte bir metottur. Birincil risk analizi olarak da bilinir.

FİNE- KİNNEY METODU
Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur.
Matris temelli bir metot olan Kinney, işyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar.
Fakat, çalışan odaklı kullanım için uygun değildir.
Acil durum risk analizlerinde çevre ve doğa olayların sıklık verileri bulunabilirse kullanılabilir.
Kantitatif bir metottur.
Ayırıcı bileşen Frekans
Olasılık= İ       Şiddet=           D         Frekans(Maruziyet)=  F
Risk Değeri= İ x F x D olarak hesaplanır.
İhtimal Skalası
Değer
Kategori
0,2
Pratik Olarak İmkansız
0,5
Zayıf İhtimal
1
Oldukça Düşük İhtimal
3
Nadir fakat Olabilir
6
Kuvvetle Muhtemel
10
Çok Kuvvetli İhtimal
Frekans (Maruziyet) Skalası
Değer
Açıklama
Kategori
0,5
Çok Nadir
Yılda bir ya da daha az
1
Oldukça Nadir
Yılda bir ya da birkaç kez
2
Nadir
Ayda bir ya da birkaç kez
3
Ara sıra
Haftada bir ya da birkaç kez
6
Sıklıkla
Günde bir ya da daha fazla
10
Sürekli
Sürekli ya da saatte birden fazla

Etki Zarar-Sonuç Skalası
Değer
Açıklama
Kategori
1
Dikkate Alınmalı
Hafif-Zararsız veya önemsiz
3
Önemli
Minör-Düşük iş kaybı, küçük hasar, ilk Yrd.
7
Ciddi
Majör-Önemli Zarar, Dış tedavi, işgünü kaybı
15
Çok Ciddi
Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki
40
Çok Kötü
Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çevr. etkisi
100
Felaket
Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi

Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem


Sıra
Risk Değeri
Karar
EYLEM
1
R<20
Kabul Edilebilir Risk
Acil tedbir gerekmeyebilir
2
20<R< 70
Kesin Risk
Eylem planına alınmalı
3
70 <R<200
Önemli Risk
Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem planına alınarak giderilmeli
4
200 <R< 400
Yüksek Risk
Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmeli
5
R>400
Çok Yüksek Risk
Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı

HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ (FAİLURE MODE AND EFFECTS ANALYSİS- FMEA)

Amerikan ordusu için geliştirilmiş ve ürün tasarımında risk değerlendirmek amaçlı en yaygın kullanılan metotlardan biridir.
Özellikle otomotiv sektöründe imalat sırasında ve sonrasında olası hataların tespit edilmesi amacıyla çok fazla kullanılan bir metottur.
Genel manada problem çözme tekniklerinden biri olarak ta çok fazla kullanılmaktadır.
Herhangi bir sistemin tamamı veya bölümleri ele alınıp, bunlardaki kısımlar, aletler, parçalarında ortaya çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hem de bütün sistemin nasıl etkilenebileceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir. Çalışan odaklı değildir.
Makine ve otomotiv tasarım odaklıdır.
Kantitatif metot
Ayırıcı Bileşen Tespit Edilebilirlik( Keşfedilebilirlik)

FMEA METODUNUN UNSURLARI
İhtimal: İ (1-10 )
Şiddet: D (1-10 )
Tespit edilebilirlik: T (1-10). 
RİSK =İxDxT

FMEA ÇEŞİTLERİ
Sistem FMEA
Tasarım FMEA
Proses FMEA
Servis FMEA olarak gruplandırılabilir.


SİSTEM FMEA ŞİDDET ETKİ SINIFLAMASI
ETKİ "
ŞİDDETİN ETKİSİ
DERECE
Uyarısız Gelen Tehlike
Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata
10
Uyarısız Gelen Tehlike
Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata
9
Çok Yüksek
Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara,3.derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata
8
Yüksek
Ekipmanı tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 3.derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata
7
Orta
Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. yol açan hata
6
Düşük
Kırık, kalıcı küçük iş görmemezlik, 2.derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata
5
Çok Düşük
İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata
4
Küçük
Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata
3
Çok Küçük
Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata
2
Yok
Etki yok
1

Hata Gerçekleşme Derecesi Olasılığı
HATA OLASILIĞI
HKS
HATA KÜMÜLATİF SAYISI
DERECE
Çok Yüksek: Kaçınılmaz Hata
W' den fazla
10

13
9
Yüksek: Tekrar Tekrar Hata
18
8

120
7
Orta: Ara Sıra Olan Hata
180
6

1400
5

12.000
4
Düşük: Nispeten Az Olan Hata
115.000
3

1150.000
2
Pek Az: Olası Olmayan Hata
11.500.000'den düşük
1

Tespit Edilebi
irlik Derecesi
Tesbit
Edilebilirlik
Tesbit Edilebilirlik Olasılığı
Derece
Tespit Edilemez
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil
10
Çok Az
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok uzak
9
Az
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak
8
Çok Düşük
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği düşük
7
Düşük
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük
6
Orta
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta
5
Yüksek
Ortalama
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama
4
Yüksek
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek
3
Çok Yüksek
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek
2
Hemen Hemen Kesin
Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin
1


Risk Öncelik Değeri (RÖD), R.Ö.D.= İ x D x T Risk Öncelğik Değeri (RÖD)
Sıra
Risk Öncelik Değeri
Karar
1
01 - 50 arası
Düşük Riskli
2
0 - 100 arası
ört Ri kli
3
100 - 200 arası
Yüksek Riskli
4
200 - 1000 arası
Çok Yüksek Riskli

HATA AĞACI ANALİZİ (FAULT TREE ANALYSIS - FTA)
1962 Yılında Bell Telefon Laboratuvarlarında Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.
Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz edilir.
Metodun çok ayrıntılı ve zaman alıcı olması nedeni ile, genellikle nükleer güç reaktörleri, uçak sistemleri gibi karmaşık sistemlerde kullanılır. Değişik hataların neden olabilecekleri tepe olayı eksiksiz analiz edebilmek için, çok deneyimli analizciye gereksinme vardır. Analiz edilecek sistemin çok iyi belirlenmesi şarttır.
Hem tek bir olaya hem de çeşitli olaylara bağlı kaza olasılıklarını analiz etmek için uygundur. İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanır ve karma bir metottur. s hangisi veveya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır Tüm faktörleri değerlendirebilme ve Görselliğe dayalı sebep-sonuç ilişkisi kullanır Karma Metot


Kimya endüstrisi tarafından bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Belirli kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. s Bir sistemde veya proseste, ham maddelerin (raw materials),ara maddelerin (intermediates), mamul maddelerin (finished products) ve enerji, su havalandırma gibi destekleyici sistem veya maddelerin akısını analiz eder.
Genellikle kimya endüstrisinde borular ve enstrümanlar (piping and instrumentation) (P&IDs) diyagramlarının analizlerinde kullanılır. Kantitatif bir metottur.


Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeşitli senaryolar analiz edilir. s Bu model ideal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. Kazaların sıklığı veveya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir. Karma bir metottur.

NEDEN - SONUÇ ANALİZİ (Cause-Consequence Analysis) s Hata Ağacı Analizi ile Olay Ağacı Analizinin bir harmanıdır.

Amacı, olaylar arasındaki zinciri tanımlarken istenilmeyen sonuçların nelerden meydana geldiğini belirlemektir. Balık kılçığı diyagramı olarak da bilinir. Karma bir metottur.
En çok nükleer güç reaktörlerinin tasarımı aşamasında kullanılır.


Özel olarak yiyecek ve içecek endüstrileri için geliştirilmiş bir metottur.
Bir çok biyolojik, kimyasal, fiziksel ve mekanik tehlikeleri dikkate alır.
Adı geçen tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile kritik
kontrol noktaları belirlenir. Kabul edilebilir ve edilmeyebilir tehlike limitlerini de belirler.
Kantitatif bir metottur
Gıda ve Hijyen Yönetmeliğine tabi işveren için yapılması mecburidir.

BİRİNCİL TEHLİKE ANALİZİ ( PrHA )
Birincil tehlike analizi, tesisin tasarım aşamasında yada daha detaylı
çalışmalara model olarak kullanılabilecek olan hızla hazırlanabilen kalitatif bir risk değerlendirme metodolojisidir. Kalitatif bir metottur.

WHAT IF (YA OLURSA?)
Beyin fırtınası metodudur.
Her kademeden çalışanın ve yönetimin katılımı ile gerçekleşen bir terminolojisi vardır.
Kalitatif bir metottur.
Çalışan odaklı kullanılabilir.

JOB       HAZARD ANALYSİS (JHA)
Başta ABD olmak üzere gelişmiş      ülkelerde uzun zamandır        yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Kalitatif özellikte bir metodolojisi vardır.
Çalışanların deneyimleri risk analizinde        nokta atışı için önemlidir.
JHA çalışmasında çalışanlara çalışma            pozisyonları, kullandıkları      5          duyu    organları,
ortam koşulları, kullandıkları donanımlar ile ilgili sorular sorulurYorumlar

ARCH BOX

Bu blogdaki popüler yayınlar

Emlak Sektörünü Yakın Gelecekte Neler Bekliyor?

Yakın gelecekte sektörleri değiştirebilecek teknolojiler üzerine yazdığımız yazılara, emlak sektörü ile devam ediyoruz. Bu teknolojilerin  turizm  ve  sağlık  sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de büyük değişiklikler getirme potansiyeli mevcut. Portfoyü Gezmek Kolaylaşacak Düşünün belli bir süre boyunca il dışında yaşayacaksınız ve bunun için ev arayışı içerisindesiniz. Sürekli oraya gidip, ev bakamayacağınıza göre; sanal gerçeklik birimleri sayesinde, evi görmeden içindeymiş gibi hissedebileceksiniz. Tek yapmanız gereken evin sanal gerçeklik uygulamasını indirmek ve ardından sanal gerçeklik birimi üzerinden izlemek. Sanal gerçeklik birimine şimdiden o kadar para verilir mi demeden,  Google Cardboard ‘u hatırlatmak isterim. Aynı şekilde inşaat firmaları kullanacakları artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle, satış aşamasında olan evin krokilerini tabletlerden aktarabilecek. Ülkemizde bu alanda çalışma gösteren firmalardan olan  Pandora , inşaat firmalarına destek

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu betonarme yapı ,ilk bakıldığında uzun tonoz kabuk gibi algılanmasına rağmen strüktürel yönden bir kısa tonoz kabuktur.Alttaki şekilde görüldüğü gibi 2 kaburga arası mesnet mesafesi olarak düşünülmelidir.Bu kısa tonoz kabuk , zincir eğrisi biçiminde olup kısa aralıklarda katlanmış yüzeylerle pekiştirilmelidir.Başka bir deyişle, yapımı zor ve pahalı olan takviye kaburgaları yerine silindir yüzeyi ile katlanmış yüzeylerin kombinasyonuna gidilerek biçimden ötürü kazanılan sistem rijitliği artırılmıştır. Tonoz kabuk, kenarlarından temele ankastre bağlandığından kenarların açılmasını önleyecek ek önlemlere (örneğin gergi elemanlarına) gerek kalmamıştır.Kabuk sistemin tümü ,kayar bir kalıp yardımıyla yerinde dökülmüştür.Hem yapım yöntemi, hem de geçtiği açıklık ve ulaştığı serbest yükseklikte döneminin önemli yapıları arasında yer almıştır.  Kaynak:Prof. Dr.

ÇTS-2 Yapı Mühendisliği ve Statiği Notları

  Yapı Mühendisliği Yapı : Kendi ağırlığından , üzerine etkiyen dış yüklerden ve kullanımından ortaya çıkan yükleri taşıyan ve zemine aktaran bir araçtır. Rijitlik : Yapıda yüklerden meydana gelen yer değiştirmelerin sınırlı tutulmasıdır. Stabilite : Yapıdaki yer değiştirmeleri ve şekil değiştirmeleri sınırlamak suretiyle yapının yıkılmasına direnmesidir. Yükler : Yapı ağırlığı , rüzgar ve deprem etkileri ile ısı değişmeleri , farklı temel oturmaları , sünme , büzülme vb. sonucu oluşan şekil değişmesi gibi çeşitli fiziksel etkilerdir. Yükler için 1.sınıflandırma : Yerçekimi + Çevresel ve diğer çeşit yükler Yükler için 2. sınıflandırma : Statik yükler + Dinamik yükler Yükler için 3. sınıflandırma : Yayılı yük + Tekil yük Kuvvet çifti ve Moment : Bir cismin dönmesi , bir otomobil direksiyon simidinin dönmesi üzerinde de gösterilebilir.Cismi sola ya da sağa döndürmek için birbirinden a uzaklıkta olan kollar aracılığı ile cisme eşit ama ters yönlerde iki p kuvveti uygulanmaktadır.Bu şek